ทุนทางปัญญา

March 13, 2012

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ผศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค การจัดการความรู้(Knowledgemanagementหรือkm) นักวิจัยได้ให้ความสนใจในแนวคิดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) อย่างกว้างขวาง เมื่อประมาณ ปี 1998 (Nonaka & Takecuchi 1995; […]
March 13, 2012

ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

การเติบโตของอุตสาหกรรมฐานความรู้ได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างคุณค่าของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต การเงินวิทยาศาสตร์ และบริษัทที่ปรึกษาจะขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางกายภ าพน้อ ย กว่า ทรัพ ย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว เรียกว่า ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) โดยทุนดังกล่าวจะแสดงบทบาทเช่นเดียวกับโรงงาน หรือเครื่องมือ เครื่องจักรของโรงงาน ทุนทางปัญญาเกิดตามการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Guthrie et al. 1999) เมื่อโลกเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ทำให้ความสำคัญของสินทรัพย์ที่มีตัวตนลดลงและมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่จะพึ่งพาความรู้และทุนทางปัญญา ทุนทางปัญญาที่อยู่ในองค์กรจะถูกกำหนดจากความแตกต่างของมูลค่าทางตลาด […]
March 9, 2012

ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม

ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม Beyond Budgeting ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการก.พ.ร. การบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของทุนทางการเงิน (financial capital) และการจัดการการเงิน (financial management) เท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องของทุนทางปัญญา (intellectual capital) อันได้แก่ผู้บริหารที่มี ขีดความสามารถ (competent manager) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และทักษะ (skilled knowledge worker) […]