Digital Library

February 8, 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Post Classroom : Digital Library การบรรยายและการสาธิต ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Color Grading […]
April 8, 2016

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library, เรื่อง แนวทางการ Digitized […]