thanyaluk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนนัดหมาย “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 18.30 น.
เสาร์- อาทิตย์ 09.00 – 16.30 น.
ลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่  http://bit.ly/VDOonline

2. บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom ณ อาคาร 13 ชั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

3. สร้างห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT ผ่านเว็บไซต์ https://dlearn.rmutt.ac.th/

4. จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

August 3, 2020

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน 1. […]
June 2, 2020

การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone

แหล่งที่มาภาพ:@dronecnx นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ชำนาญการ การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial […]
September 20, 2019

ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.กระบี่

แหล่งที่มาภาพ: www.egat.co.th/ นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์   โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรก […]
September 20, 2019

การปรับเปลี่ยนห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการสัมมนา  “การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” โดย […]
September 20, 2019

การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

แหล่งที่มาภาพ: https://www.freepik.com   นางวันดี เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์   […]
May 16, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง RMUTT […]