thanyaluk

Online Library RMUTT

ได้รวบรวมคลิบวีดีโอแนะนำผู้ใช้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูการแนะนำการใช้งานและบริการต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่ห้องสมุดมีให้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิดเช่นนี้

การสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Full Text

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้โปรแกรม EndNote 20

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งานโปรแกรม Turnitin

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด

September 13, 2021

Online Library RMUTT

Online Library RMUTT ได้รวบรวมคลิบวีดีโอแนะนำผู้ใช้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูการแนะนำการใช้งานและบริการต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่ห้องสมุดมีให้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิดเช่นนี้
August 3, 2020

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน 1. […]
June 2, 2020

การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone

แหล่งที่มาภาพ:@dronecnx นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ชำนาญการ การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial […]
September 20, 2019

ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.กระบี่

แหล่งที่มาภาพ: www.egat.co.th/ นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์   โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรก […]
September 20, 2019

การปรับเปลี่ยนห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการสัมมนา  “การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” โดย […]
September 20, 2019

การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

แหล่งที่มาภาพ: https://www.freepik.com   นางวันดี เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์   […]