May 16, 2016

การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

นางสาวอำไพพรรณ   กลิ่นทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื้อหาโดยสรุป บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก […]
February 10, 2012

แนวทางการพัฒนาเวบไซต์ของคณะและหน่วยงาน

ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในหลายๆด้าน ความต้องการข้อมูลข่าวสารของ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เปลี่ยนไป คือมีการเข้ามาค้นห่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บต์มากขึ้น ทั้งจากการเข้าทางตรง การเข้าผ่านเครื่องมือสืบค้น การเข้าผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) ดังนั้น หน่วยงานต่างๆควรมีความตระหนักและปรับปรุงเขื้อหาและรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆเช่น การตรวจสอบข้อมูลที่เป็น Static Page ที่เป็นข้อมูลที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าชมที่เป็น นักเรียน นักศึกษา  เข้ามายี่ยมชมได้รู้จักและเข้าใจในบทบาท บริการ และข้อมูลทางสถิติต่างๆ ซึ่ง โดยมีการจัดหมวดหมู่ของเมนูต่างๆให้สามรถเข้าชมได้อย่างสะดวก […]
February 10, 2012

เอกสารบรรยาย : SOCIAL NETWORK และ เทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตร 1)โครงการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2)โครงการฝึกอบรมภาษีสำหรับธุรกิจ SME DOWNLOAD SOCIALNETWORK_PRESENTATION powerpoint_technic ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

มือใหม่ทำ Blog ด้วย Word press

จากการอบรมสองวันแรก วิทยากรโดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ได้ประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้  การจัดทำ Blog  ด้วย Word press ปรับแต่งระบบ blog name Tagline Time zone Language การเลือก Theme การเลือก Widgets ที่จำเป็น/ เพิ่มที่ต้องการ ตรวจสอบ […]