นางสาวอำไพพรรณ   กลิ่นทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาโดยสรุป

บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ

ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก สังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ

  • มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ำเสมอ
  • ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ คือรายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บเพจ แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ
  • มักจะมีการลิงค์ไปหาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจากข้อเขียนที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ ใช้เป็นฐานเพื่อเสริมต่อความรู้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ของบล็อกอื่นๆ หรือลิงค์ของเว็บไซต์ก็ตาม
  • บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ์กันในใจความหลัก
  • และเมื่อผู้อ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้เขียนบล็อกแล้ว ผู้อ่านมักจะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก

บล็อกแต่ละบล็อกจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อกด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อกเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมาย

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนแต่ละคนอาจจะมีความรู้ความถนัดในหลากหลายด้าน การจะนำความรู้ทั้งหมดมาเขียนในบล็อกเดียวอาจทำให้การแยกแยะความรู้เป็นไปด้วยความลำบาก ทำให้หาแก่นความรู้ได้ยาก และสำหรับผู้อ่านแล้วก็อาจจะยากในการติดตามอ่าน ดังนั้น สำหรับผู้เขียนหนึ่งคน ความสามารถของระบบในการสร้างบล็อกได้มากกว่าหนึ่งบล็อก เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกัน น่าจะเป็นฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว

2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.สามารถสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ระหว่าง Blogger ที่มีความคิดเห็น ความสนใจ หรือ มีความรู้สึกนึกคิดร่วมกันได้

4.เป็นคลังความรู้ขนาดย่อม เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ ผู้ชำนาญการการเขียนและอ่าน blog เป็รวิธีการค้นหาความรู้

 

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆในการอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรค่ะ

 

May 16, 2016

การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

นางสาวอำไพพรรณ   กลิ่นทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื้อหาโดยสรุป บล็อก (Blog) หรือ […]
February 10, 2012

แนวทางการพัฒนาเวบไซต์ของคณะและหน่วยงาน

ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในหลายๆด้าน ความต้องการข้อมูลข่าวสารของ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เปลี่ยนไป คือมีการเข้ามาค้นห่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บต์มากขึ้น ทั้งจากการเข้าทางตรง […]
February 10, 2012

เอกสารบรรยาย : SOCIAL NETWORK และ เทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตร 1)โครงการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2)โครงการฝึกอบรมภาษีสำหรับธุรกิจ SME DOWNLOAD SOCIALNETWORK_PRESENTATION powerpoint_technic […]
February 6, 2012

มือใหม่ทำ Blog ด้วย Word press

จากการอบรมสองวันแรก วิทยากรโดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ได้ประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้  การจัดทำ […]