ความรู้เพื่อการทำงาน

September 21, 2018

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตร “การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Work process design & analysis)

แหล่งที่มาภาพ : www.manpowerthailand.com นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ การบรรยายในหัวข้อ  “การมองการทำงานขององค์กรแบบใหม่ในเชิงระบบ และการจัดการองค์กรใน 3 ระดับ ( Organization /Process/Job Level) โดย นายจำลักษณ์  ขุนพลแก้ว สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) คือขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ โดยเริ่ม ตั้งแต่การนำเงินมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องจักร […]
November 6, 2017

โครงการอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป การสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สื่อประชาสัมพันธ์จะประกอบด้วยสื่อหลายๆ อย่าง เช่น ตัวอักษร รูปภาพ วีดิโอ เสียง แล้วแต่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการออกแบบหรือการผลิตสื่อแต่ละชนิดให้ออกมาแล้วให้สามารถสื่อความหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ และเป็นที่ดึงดูดความสนใจผู้รับชมข่าวสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันการศึกษาที่ต้องดำเนินงานในด้านการเรียนการสอนที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของแรงงาน  ในการพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี  จะต้องมีความถูกต้อง สวยงามและทันสมัย  มุ่งสู่ยุคแห่งเทคโนโลยียุค 4.0 […]
July 24, 2017

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี วิทยากรโดย  ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประกอบด้วยประเด็น มายาคติ & มโนคติ อุดมศึกษาไทย, การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา, การสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา, การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน ส่วนเรื่อง การบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์และความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร.ธัญบุรี เป็นการเสวนาโดย ผศ.วิชัย […]
May 12, 2016

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 โดยจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เรื่อง โปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace คลังปัญญา : […]
April 8, 2016

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library, เรื่อง แนวทางการ Digitized […]
April 8, 2016

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete 2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3. ฐานข้อมูล American Chemical Society : […]