September 25, 2018

การประชุม EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวชรินทิพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม เป็นการสรุปผลงานและตัวFunctionใหม่ของบริษัท EBSCO ที่มีให้บริการ EBSCO Discovery Services (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว) จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. […]
September 19, 2018

EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ EBSCO Update new technology & innovation  การประชุมสัมมนา EBSCO Annual Conferences 2018 ซึ่งจัดโดยบริษัท EBSCO เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จากการเข้าร่วมพอจะสรุปเนื้อหารายละเอียดได้ดังนี้ FOLIO Project Folio […]
January 27, 2012

OCLC ถ่ายโอนกิจการ Netlibrary ให้กับ EBSCO

เรียนท่านผู้ใช้บริการ Netlibrary eBook และ eAudiobook เนื่องจากได้รับเมล์แจ้งการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของตัวฐานข้อมูลและการใช้งานของ NetLibrary เพื่อให้ข่าวสารได้ทราบทั่วกันจึงขอแจ้งข่าวต่อในส่วนของข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับมา ดังนี้ Netlibrary เป็นของ OCLCแต่ปัจจุปันทาง OCLC ได้ถ่ายโอนกิจการ Netlibrary eBook และ eAudiobook ให้กับทางEBSCO เป็นผู้บริหารและให้บริการต่อไป ซึ่งทางบริษัท Advance Media Suppliesได้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายทุกประการจึงใคร่ขอชี้แจงข้อมูลตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ถึงการต้องเตรียมตัวของห้องสมุดและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น […]