ความเป็นมา

เว็บบล็อก เพื่อการจัดการความรู้ ราชมงคลธัญบุรี : KM Blog@RMUTT (Rajamangala University of Technology Thanyaburi) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้

องค์ความรู้ขององค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ ให้กับบุคลากรขององค์กร ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนางานในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นการถ่ายทอดความรู้รวมกันระหว่างบุคคลในองค์กร ให้ได้รับประโยชน์จากบทความ ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสอน หรือแนะนำเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวคิด ได้มีข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จึงมีการรวบรวมนำองค์ความรู้ที่บุคลากรสรุปรายงานการฝึกอบรม จัดส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหลังการเข้าการเข้ารับการฝึกอบรมมาเผยแพร่บนเว็บบล็อก เพื่อถ่ายทอดความรู้ รวมถึงข้อเสนอแนะนำต่าง ๆ มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้กันบนเว็บ www.blog.rmutt.ac.th สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเว็บบล็อกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  โดยมิได้มุ่งหวังไปในทางแสวงหากำไร ซึ่งหากพบเห็นว่ามีข้อมูลใด อันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถแจ้งให้ทราบ เพื่อจะเร่งแก้ไขโดยทันที