คู่มือเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ
August 10, 2020
Online Library RMUTT
September 13, 2021

แนวทางการ Work from Home และ Learn from Home

Incident Response Team
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

2564

 

คู่มือแนวทางการ Work from Home และ Learn from Home (ฉบับปรับปรุง) เป็นแนวทางการใช้งานเครื่องมือบริการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถปฏิบัติงานหรือจัดการเรียนการสอนที่บ้านได้ ตามขั้นตอนการใช้งานหรือขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครื่องมือที่ให้บริการสำหรับเป็นแนวทางการ Work from Home และ Learn from Home ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดเตรียมแผนในการดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่บ้านให้กับบุคลากรของสำนักฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้งานเครื่องมือบริการต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การประชุมงาน การจัดอบรม การจัดการเรียนการสอน ผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเดินทางมาปฏิบัติงานหรือต้องมาเรียนได้ และเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือบริการประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายงานที่ให้บริการเครื่องมือและระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ทำการรวบรวมและระดมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือที่มีให้บริการอยู่ พร้อมจัดทำเป็นคู่มือการใช้งานเครื่องมือบริการในแต่ละประเภท ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้


1. เครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือประชุมออนไลน์ (Communication Tools)
ได้แก่
1.1. Microsoft Teams เป็น Application สื่อสารระดับองค์กร ด้วยฟีเจอร์ระดับองค์กร ที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานร่วมกับ Office 365
1.2. Zoom เป็นระบบ Video conference หนึ่งที่ได้รับความนิยม นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Zoom ได้ฟรี มี Application ทั้ง Windows, OSx, Android และ iOS
1.3. Google Meet เป็นระบบ Video conference แบบฟรีเช่นเดียวกับ Zoom มี Application ทั้ง Android และ iOS หรือทำงานผ่านระบบเว็บ

 

2. เครื่องมือบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Management Tools) ได้แก่
2.1. RMUTT D-Learn เป็นห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนการเรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System)

 

3. เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และระบบสำนักงาน (Online Collaboration and Office Tools) ได้แก่
3.1. Microsoft Office 365 Education เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การทำงาน การเรียนรู้ การจัดระเบียบข้อมูลให้สามารถเชื่อมต่อและสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งตัวเครื่องมือมาพร้อมชุดโปรแกรม Application บนเว็บยอดนิยม เช่น Outlook, Word, PowerPoint, Excel, SharePoint และ OneNote รวมถึงบริการ OneDrive
3.2. ระบบ RMUTT E-office เป็นระบบการจัดการการรับส่งเอกสารทางราชการแบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.3. ระบบบริการการศึกษา (REG) เป็นระบบทะเบียนนักศึกษา Back Office ซึ่งประกอบด้วย ระบบจัดรับนักศึกษา ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบตารางเรียนตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบการเงิน ระบบประมวลผล ระบบสำเร็จการศึกษา ระบบบริการ ระบบส่งข้อมูลสกอ. UOC และ MIS
3.4. ระบบทะเบียนนักศึกษา ให้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.5. ระบบบัญชีสามมิติ ERP เป็นโปรแกรมระบบสามมิติทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกัน (Integrated Application Software) สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานระบบเพื่อปฏิบัติงาน
3.6. ระบบบุคลากร (HR) เป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในรูปแบบออนไลน์ซึ่งให้บริการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าใช้งานระบบบุคลากรเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลได้
3.7. ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HRM) เป็นระบบบริหารงานทางด้านบุคลากรในรูปแบบ Web Back Office Application ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบ UOC บุคลากร ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ และระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (เว็บไซต์)

 

4. เครื่องมือทำงานจากระยะไกลสำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย มทร. ธัญบุรี (Remote Working Tools for RMUTT Network) ได้แก่
4.1. VPN-RMUTT เป็นระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่อยู่นอกสถานที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายส่วนตัวของมหาวิทยาลัยฯ เสมือนว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้ Remote Desktop Connection , ERP , การสืบค้นงานวิจัย เป็นต้น

 

 

ดาวน์โหลด : คู่มือแนวทางการ Work from Home และ Learn from Home

Comments are closed.