training

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งาน WordPress ทำให้รู้ว่าเรายังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟล์ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้สร้างไฟล์ข้อมูลเองสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นทั้งจากเครื่องตนเองและจากการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากการอบรม WordPress ทำให้เราได้ตระหนักในด้านใดบ้าง สรุปให้พอเป็นสังเขป

จาการอบรม มี 3 ประเด็นหลักคือ

การใช้งาน Word Press จาก www.wordpress.com

การใช้งาน Word Press จาก www.wordpress.org

การใช้งาน Word Press จาก www.webblog.rmutt.ac.th

ความแตกกต่างของการใช้งานทั้ง 3 ประเด็น คือ

 •  การใช้งาน www.wordpress.com   ใช้ในกรณีที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ server เป็นของเว็บไซต์  www.wordpress.com การ มีข้อจำกัดในเรื่องชอง plug-in ซึ่งจะมีให้ในลักษณะที่ผูกติดกับ Theme และข้อจำกัดของเว็บไซต์
 • การใช้งานบน www.wordpress.org คือการจำลอง server เป็นของเราเอง สามารถเพิ่ม plug-in ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นเว็บไซต์จริง มีข้อดีคือออกแบบได้ตามความต้องการน็น็H
 • การใช้งาน Word Press จาก www.webblog.rmutt.ac.th มีข้อจำกัดในด้านของผู้ใช้คือ ทำได้เท่าที่ผู้ดูแลจัดหาทรัพยากรไว้ให้ ต้องการอะไรต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ

ในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลมีลักษณะที่เหมือนกัน ทั้ง 3 ประเด็น

สิ่งสำคัญที่ได้จากการฝึกอบรม

สิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดในการจัดการไฟล์ทุกประเภท

 1. การตั้งชื่อไฟล์ จะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษและหรือผสมตัวเลขเท่านั้น
 2. ขนาดของไฟล์จะต้องไม่ใหญ่มากเกินความจำเป็น
 3. การฝังข้อมูลที่สามารถในการสืบค้นได้ทั้งในเครื่องและบนเว็บไซต์ (Metadata)
 4. การฝัง Font ลงในเอกสารต่างๆ

ข้อควรระวังการในการสั่งพิมพ์เอกสารในลักษณะ pdf

 1. การสั่งพิมพ์แบบทั่วไป (Normal pdf) ไม่ควรนำขึ้นเว็บไซต์เพราะสามารถนำไปแก้ไขได้
 2. การสั่งพิมพ์ขึ้นเว็บไซต์ สั่งพิมพ์ด้วย smallest file size pdf และควรใส่ pdf security กำกับด้วยว่าให้ทำอะไรกับไฟล์ได้บ้าง เช่นพิมพ์อย่างเดียว ดูได้อย่างเดียว หรือต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าใช้เป็นต้น
 3. การสั่งพิมพ์แบบเก็บเข้าคลังไม่สามารถแก้ไขได้อีก (pdf/A)
 4. การสั่งพิมพ์เพื่อส่งให้โรงพิมพ์  (pdf/x)
 5. การสั่งพิมพ์จากไฟล์ที่สร้างขึ้นจากงานวิศวกรรม (pdf/e)

ดูเพิ่มเติมที่นี่

February 7, 2012

การจัดการไฟล์เรื่องสำคัญอันดับต้นก่อนนำเผยแพร่

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งาน WordPress ทำให้รู้ว่าเรายังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟล์ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้สร้างไฟล์ข้อมูลเองสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นทั้งจากเครื่องตนเองและจากการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากการอบรม WordPress ทำให้เราได้ตระหนักในด้านใดบ้าง […]
February 7, 2012

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าอบรมคลินิกนักวิจัย เป็นการสอนใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National Researc Project Management (NRPM) ที่คณะวิทยาศาสตร์ […]
February 7, 2012

เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา […]
September 9, 2009

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

เรื่อง การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 […]