February 7, 2012

ฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้มีโอกาสให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในการการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการใช้โปรแกรมในการจัดการรายการอ้างอิงงานวิจัย EndNote ทำให้ทราบว่า นักศึกษารู้จักแต่ฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมีอีกหลายฐาน เช่น ฐาน pubmed, ACS, Web of Science แม้กระทั่ง Ingentaconnect ก็ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้ค้นคว้ากัน ขอยกตัวอย่างฐานข้อมูล ที่ได้ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าดังนี้ ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ […]
February 7, 2012

เมทาดาตา (Metadata)

เมทาดาตา หรือ เมทาเดตา (metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้กำกับและอภิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บัตรในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือ โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหนังสือและตำแหน่งของหนังสือที่ต้องการหา ซึ่งหนังสือเป็นข้อมูลที่ต้องการ และบัตรเป็นข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูลนั้น กล่าวโดยสรุป เมทาดาตาหรือเมทาเดตาก็คือ ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูลหรือสารสนเทศนั่นเอง มาตรฐานเมทาดาตาที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ได้แก่ สารสนเทศภูมิศาสตร์-การอธิบายข้อมูล ซึ่งเป็นแบบแผนของการอธิบายที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานะภาพ คุณภาพ แหล่งข้อมูล รายละเอียดคุณลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงนโยบายเผยแพร่ข้อมูล อันเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยน หรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดูเพิ่มเติมที่นี่