ชีวิตกับการวางแผน
February 7, 2012
เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล
February 7, 2012

ฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้มีโอกาสให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในการการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการใช้โปรแกรมในการจัดการรายการอ้างอิงงานวิจัย EndNote ทำให้ทราบว่า นักศึกษารู้จักแต่ฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมีอีกหลายฐาน เช่น ฐาน pubmed, ACS, Web of Science แม้กระทั่ง Ingentaconnect ก็ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้ค้นคว้ากัน ขอยกตัวอย่างฐานข้อมูล ที่ได้ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าดังนี้

  • ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาตร์  www.sciencedirect.com
  • ฐานข้อมูล pubmed เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และบางส่วนของวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง www.pubmed.org
  • ฐานข้อมูล ACS เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวารสารด้านเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของสำนักพิมพ์ American Chemical Society   http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content
  • ฐาน Web of Science เป็นฐานข้อมูล บรรณานุกรมและสาระสังเขป ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  http://isiknowledge.com
  • ฐานข้อมูล Ingenta เป็นฐานข้อมูล บทความวารสารภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมบทความวารสารทุกสาขาวิชา   http://www.ingentaconnect.com/

โดยสามารถเข้าไปดูวิธีการค้นข้อมูลและการดึงรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote ได้ที่ชื่อฐานข้อมูลต่างๆ

ดูเพิ่มเติมที่นี่