กาารพัฒนาห้องสมุด

Online Library RMUTT

ได้รวบรวมคลิบวีดีโอแนะนำผู้ใช้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูการแนะนำการใช้งานและบริการต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่ห้องสมุดมีให้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิดเช่นนี้

การสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Full Text

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้โปรแกรม EndNote 20

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งานโปรแกรม Turnitin

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด

September 13, 2021

Online Library RMUTT

Online Library RMUTT ได้รวบรวมคลิบวีดีโอแนะนำผู้ใช้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูการแนะนำการใช้งานและบริการต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่ห้องสมุดมีให้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิดเช่นนี้
September 20, 2019

การปรับเปลี่ยนห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการสัมมนา  “การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” โดย […]
September 25, 2018

การประชุม EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวชรินทิพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม […]
September 19, 2018

EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ EBSCO Update new […]
August 31, 2017

การปรับบทบาทของห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย

นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป                บรรยายโดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บทบาทของห้องสมุดจากอดีดถึงปัจจุบัน […]
July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 […]