กาารพัฒนาห้องสมุด

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/

นางสาวชรินทิพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง  บรรณารักษ์

สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม

เป็นการสรุปผลงานและตัวFunctionใหม่ของบริษัท EBSCO ที่มีให้บริการ EBSCO Discovery Services (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว) จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ  เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 14 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search หรือ EDS

การใช้งานบริการสืบค้นข้อมูล Discovery Service มี 5 บริการดังนี้

1.  คุณภาพของข้อมูลและความสมบูรณ์ของข้อมูล ในการค้นหาบทความและวารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ

 1.1  การค้นหาข้อมูลบรรณานุกรมแบบเต็มรูปแบบจากทั้งวารสารวิชาการและหนังสือ

1.2  For-profit publishers Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis Informa, Sage, etc.

1.3  Scholarly societies AAAS, AIP, American Medical Association, ASCE, IoP, etc.

1.4  University presses Oxford, Cambridge, Chicago, Duke, MIT, Toronto, etc.

2.  ความซับซ้อนของเครื่องมือในการค้นข้อมูล

2.1  Match on subject headings from controlled vocabularies จับคู่คำศัพท์หัวเรื่องจากคำศัพท์ควบคุม

2.2  Match on article titles จับคู่กับชื่อบทความ

2.3  Match on author keywords จับคู่คำหลักจากผู้แต่ง

2.4  Match on keywords within abstracts จับคู่กับคำหลักภายในบทคัดย่อ

2.5  Match on keywords within full text จับคู่คำหลักภายในข้อความแบบเต็ม

3.  เครื่องมือใน EDS

3.1  How to access to EDS? การเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่านหน้า Website ห้องสมุด

3.2  Search option ตัวเลือกก่อนการสืบค้น

3.3  Basic/Advance Search ระบุ Field ที่ต้องการสืบค้น

3.4  Refine Result กรองผลการสืบค้น

3.5  PDF full text / HTML full text

3.6  Tools เครื่องมือจัดการผลการสืบค้น

3.6.1 Export / Save / Email

        3.6.2 Cite/Note/Permalink/Share

3.7  My folder/ Custom folder

3.8 Publication ค้นหาวารสาร

4.  Feature อื่นใน EDS

4.1  Research Starter ข้อมูลสารานุกรม

4.2  การเข้าใช้งาน Google Apps

4.3  Full Text Finder การค้นหาเนื้อหาฉบับเต็ม

4.4  Plumprint on EDS

5.  EBook on EDS

ประโยชน์ที่ได้รับ

–   ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

–  ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกัน

September 25, 2018

การประชุม EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวชรินทิพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม […]
September 19, 2018

EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ EBSCO Update new […]
August 31, 2017

การปรับบทบาทของห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย

นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป                บรรยายโดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บทบาทของห้องสมุดจากอดีดถึงปัจจุบัน […]
July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 […]
July 7, 2017

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier […]
July 5, 2017

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย […]