เทคโนโลยีสารสนเทศ

June 27, 2023

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม (ThaiMOOC) อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมาศ ปลัดกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ศิริอำพันธ์กุล และอาจารย์พิมลมาศ  เนตรมัย บทที่ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความหมายของบุคลิกภาพ (Personality) ตามแนวคิดทางจิตวิทยา บุคลิกภาพ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นในตัวบุคคลรวมทั้งภายนอกที่สังเกตเห็นได้ และภายในที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แบบแผนของพฤติกรรม การแสดงออกของพฤติกรรมบ่อยครั้ง จนเกิดเป็นบุคลิกภาพของคน ๆ […]
August 3, 2020

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน 1. ลงทะเบียนนัดหมาย “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 18.30 น. เสาร์- อาทิตย์ 09.00 – 16.30 น. ลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่  http://bit.ly/VDOonline 2. […]
June 2, 2020

การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone

แหล่งที่มาภาพ:@dronecnx นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ชำนาญการ การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone โดย ผศ.ดร. สุรพล บุญลือ และดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี          วิวัฒนาการอากาศยานไร้คนขับ (Drone) วิวัฒนาการอากาศยานไร้คนขับ (Drone) แบ่งเป็น 2 ยุค ก็คือยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง […]
May 10, 2018

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Infographic

นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล ตำแหน่ง   บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนในปริมาณมาก มาคัดกรองให้เหลือแต่เนื้อหาหลักทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังสามารถเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในเวลาอันจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Infographic Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ […]
July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม การอบรมเน้นเนื้อหาในส่วนของการแนะนำเรื่อง Devices ที่ใช้สนับสนุนการทำงานแบบ Smart Teacher และการใช้งาน Office 365 ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก ดังนี้ การสอนแบบ Smart Teacher           การสอนแบบ Smart […]
July 5, 2017

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X8  โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร มีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเรื่อง การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ ( New library), การตั้งค่าใน Library, การจัดการข้อมูล, การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote, การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณนุกรม (ฺBibliography Style) […]