เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนนัดหมาย “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 18.30 น.
เสาร์- อาทิตย์ 09.00 – 16.30 น.
ลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่  http://bit.ly/VDOonline

2. บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom ณ อาคาร 13 ชั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

3. สร้างห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT ผ่านเว็บไซต์ https://dlearn.rmutt.ac.th/

4. จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

August 3, 2020

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน 1. […]
June 2, 2020

การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone

แหล่งที่มาภาพ:@dronecnx นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ชำนาญการ การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial […]
May 10, 2018

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Infographic

นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล ตำแหน่ง   บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก […]
July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 […]
July 5, 2017

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม […]
February 8, 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ […]