เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล
ตำแหน่ง   บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนในปริมาณมาก มาคัดกรองให้เหลือแต่เนื้อหาหลักทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังสามารถเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในเวลาอันจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Infographic
Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ด้วยเหตุผลเพราะมนุษย์มีการจดจำภาพ ได้มากกว่าตัวหนังสือ และในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network

เทคนิคการทำ Infographic

1. มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสื่ออะไร

2. ทำเป็นกราฟิกที่สามารถเข้าใจง่าย ตัวหนังสือไม่เยอะ

3. ข้อมูลไม่ซับซ้อนเกินไป ไม่ใช้ฟอนต์ที่อ่านยาก

มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเนื้อหา ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ จึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ จัดทำให้มีความสวยงาม น่าสนใจ ความใจง่าย สามารถจดจำได้นาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

            ได้รับความรู้ “อินโฟกราฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร”  มีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพอินโฟกราฟิก สามารถนำหลักการออกแบบ  เทคนิค แนวคิด ขั้นตอน ในการทำภาพอินโฟกราฟิกให้มีความดึงดูด น่าสนใจ และแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอสื่อได้ และได้นำความรู้หลักสูตรการอบรม ไปประยุกต์ ออกแบบงาน อินโฟกราฟิก ในรูปแบบที่น่าสนใจได้อย่างมืออาชีพ

May 10, 2018

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Infographic

นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล ตำแหน่ง   บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก […]
July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 […]
July 5, 2017

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม […]
February 8, 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ […]
July 6, 2016

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]
May 16, 2016

การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

นางสาวอำไพพรรณ   กลิ่นทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื้อหาโดยสรุป บล็อก (Blog) หรือ […]