February 10, 2012

Clear and to the Point

หนังสือ Clear and to the Point: 8 Psychological Principles for Compelling PowerPoint Presentations เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำ การทำ POWERPOINT PRESENTATION ที่ดี เพื่อสร้าง presentation อย่างมืออาชีพ  โดยเนื้อหาในเล่มจะเป็นการยกตัวอย่างและแสดงแนวทางที่ดี ให้กับผู้อ่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากมีภาพประกอบ ก็ทำให้สามารถดูตัวอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย […]