February 7, 2012

เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะในระดับไหน จากการอบรมในวันนี้ ได้เรียนรู้มากมายทั้งจากเนื้อหาการบรรยาย และกรณีศึกษาที่อาจารย์มาให้ดู สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอบรมมีดังนี้ เรื่องของทัศนคติ “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” และหลักการ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” ความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน การสอนงาน (coaching) ปัจจัยที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 […]
February 7, 2012

ว่าด้วยเรื่องของ “มาตรฐาน”

” มาตรฐาน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน                 ในระบบราชการ มีระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ และมีกติกา อะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ให้ทำตามมาตรฐาน แต่ในทางปฏิบัติเรากลับพบว่า หากมีความพอใจและความไม่พอใจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว สิ่งเหล่านั้นถูกนำไปใช้อย่างบิดเบือนตามแต่วัตถุประสงค์และอำนาจที่มีอยู่ในมือ มันจึงเกิดคำว่า “สองมาตรฐาน” และสิ่งนี้นั่นเอง […]