August 26, 2009

การประชาสัมพันธ์การให้บริการ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

หมายเ หตุ : เขียนเมื่อปี 2549 ขอทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของสำนัก ในประเด็นต่างๆเนื่องจากในปัจจุบันมีการเปิดให้บริการและมีหลายกิจกรรมที่ทางสำนักได้จัดขึ้น ตลอดจน ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การเป็นที่รู้จักและยอมรับภายในมหาวิทยาลัยฯ จากข้อมูลที่ได้รับจากการสอบถามบุคคลต่างๆ ทั้ง คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลายคนยังไม่ รู้ว่าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่ไหน ทำอะไร หลายครั้งที่ อาจารย์หลายๆคนให้นักศึกษามาที่ สารสนเทศ นักศึกษาจะตอบว่า ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน หลายๆคนยังไม่ รับรู้ […]