(Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.2539 ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะมีการประชุม หนังสือหรือบทความที่กล่าวถึงการจัดการความรู้ไม่มากนัก โดยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ความรู้ที่ยังไม่มีการถ่ายทอด (Tacit Knowledge) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) แต่ปัจจุบันศาสตร์ในเรื่องการจัดการความรู้ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีการจัดประชุม หนังสือ และวารสารจำนวนมาก โดยเรื่องที่ศึกษาจะเกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์ คุณค่า ชุมชน ลูกค้า พนักงานลูกจ้าง แนวคิด นวัตกรรมและการค้า

การจัดการความรู้จะเริ่มจากการนำปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการจัดการ มาเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ โดยผลที่ได้รับจากการจัดการความรู้ได้แก่ การวัดแบบใหม่ เช่น ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

  • การตลาดแบบใหม่ เช่นการค้าขายความรู้
  • วิธีการแบบใหม่ เช่น ความรู้สึก
  • เครื่องมือแบบใหม่ เช่น Intelligent Agents
  • การตัดสินใจ ความคิดเห็นแบบใหม่เช่นจริยธรรมด้านความรู้

สำหรับการตลาดแบบใหม่ได้แก่ ตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic markets) เช่น การประมูล การซื้อขายรถ การตลาดที่เน้นชุมชน การตลาดที่มีส่วนร่วม (Collaborative markets) และตลาดทุนทางปัญญา(IC markets) แนวโน้มที่จะพบเมื่อเข้าสู่ระบบที่เน้นความรู้ได้แก่

  • การนำความรู้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดและกฎเกณฑ์ทั่วไป
  • การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความรู้เป็นกลยุทธ์เป็นการใช้ความรู้ในงานประจำ
  • การนำทุนทางปัญญามาเป็นความรู้ที่ขายได้
  • การนำความรู้ชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้ที่สามารถนำมาทำการตลาด
  • การเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้เป็นการจัดการ

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download: การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 


March 13, 2012

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ […]
March 13, 2012

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ผศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ […]
August 10, 2011

การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan)

เรื่อง             การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan) วันที่อบรม      วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน […]