wanchai kaewdee

October 27, 2009

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมในชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมในชั้นเรียน                                                                       นายวันชัย  แก้วดี            ในสังคมยุคปัจจุบันนี้เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน     ซึ่งไม่อาจปฏิเสธกระแสความเจริญ เปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาองค์การ     ภายใต้อิทธิพลการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลและกลุ่มบุคคลไปสู่แนวคิดขององค์การเอื้อการเรียนรู้กระบวนทัศน์ของการพัฒนาจะต้องเริ่มในทุกระดับทั้งระดับบุคคล     ระดับกลุ่มและระดับองค์การ      โดยกรอบหลักการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นการเรียนรู้     เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนสังคมทุกส่วน   ทั้งครอบครัว   ชุมชน    องค์กรภาครัฐและเอกชน   องค์กรแห่งวิชาชีพ    รวมทั้งสถานประกอบการและทุกๆ  หน่วยในสังคม     จะต้องเป็นผู้ร่วมมือในการสร้างและพัฒนาผลิตผลลัพธ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดสำคัญ  5  ประการ  ของ  Senge  ที่เน้นพลวัตรการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน      ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นทีมมีการกำหนดองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการในระดับต่างๆ   ทั้งระดับประเทศระดับพื้นที่และระดับสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์การปฏิบัติ      ซึ่งมีประเด็นที่ควรสร้างความเข้าใจชัดเจนใน   2   ส่วนคือ […]