Competency

February 9, 2012

Competency

สมใจ วงศ์บุญรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ มีโอกาสเข้ารับฟังการเสวนางานบริการ ท่านผู้บริหารได้หยิบประเด็นเกี่ยวกับ Competency ขององค์กรมาถ่ายทอดให้ฟังพอมีความรู้บ้างก็เลยอยากเล่าสู่กันฟัง สรุปง่ายๆก็คือ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคนในองค์กร เป็นทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ และสมรรถนะหลักที่องค์กรต้องการประกอบด้วย รักองค์กรและหน้าที่ พัฒนาตนเอง มืออาชีพ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม จิตสาธารณะ ส่วนสมรรถนะในหน้าที่รับผิดชอบนั้น (บรรณารักษ์)ประกอบด้วย มีทักษะทางวิชาชีพ […]
February 7, 2012

เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะในระดับไหน จากการอบรมในวันนี้ ได้เรียนรู้มากมายทั้งจากเนื้อหาการบรรยาย และกรณีศึกษาที่อาจารย์มาให้ดู สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอบรมมีดังนี้ เรื่องของทัศนคติ “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” และหลักการ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” ความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน การสอนงาน (coaching) ปัจจัยที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 […]
February 7, 2012

มาทำความรู้จักระบบสมรรถนะ (Competency) กันดีกว่า

นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนก็ได้ยินคำว่า “competency” มันคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร แล้วถ้าเราไม่มี competency จะได้ไหม ทำไมคำนี้ถึงมีความสำคัญกับตัวเรา หรือว่าการทำงานของเรา มาสำรวจกันว่าเรามี competency กันหรือยัง มีครบหรือไม่ แล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เรา มี competency ในการทำงานอย่างครบถ้วน เดี๋ยวเรามาดูกัน   Competency หรือ สมรรถนะ มันคืออะไร […]
August 27, 2009

ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System)

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System) ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจึงให้กองบริหารงานบุคคลนำระบบดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยต้องนำความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) มาช่วยให้สามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้