February 3, 2012

ทำไมต้อง Kaizen

ตามหลักการของ Kaizen แล้วสาเหตุเพียงเล็กน้อยก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ ดังนั้น Kaizen จึงเป็นเหมือนสิ่งที่เตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาอย่างนี้อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังจ้องหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยหลักการนี้จะทำให้เราผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ นอกจากนั้นยังเป็นการใช้ความคิดความสามารถร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นซึ่งหมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั่นเอง ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 3, 2012

Kaizen คืออะไร

คำว่า “Kaizen” เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (improvement) ซึ่งแยกความหมายตามพยางค์แล้วจะได้ 2 คำ คือ “Kai” แปลว่า การเปลี่ยนแปลง (change) และ “Zen” แปลว่า ดี (good) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็คือการปรับปรุง Kaizen เป็นแนวคิดธรรมดาและเป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีการบริหารของญี่ปุ่น ซึ่งโดยธรรมชาติหรือด้วยการฝึกฝนนั้นทำให้คนญี่ปุ่นมีความรู้สึกรับผิดชอบในการที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยราบรื่นเท่าที่จะสามารถทำได้ด้วยการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยหลักการแล้ว Kaizen ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเท่านั้น […]