ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

UNIVERSITY GOOD GOVERNANCE

July 24, 2017

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี วิทยากรโดย  ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประกอบด้วยประเด็น มายาคติ & มโนคติ อุดมศึกษาไทย, การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา, การสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา, การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน ส่วนเรื่อง การบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์และความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร.ธัญบุรี เป็นการเสวนาโดย ผศ.วิชัย […]
January 29, 2010

วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย

นำเสนอรูปแบบ กลไก แนวคิด หรือวิธีการในการบริหารจัดการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งโอกาสที่ได้รับจากวิธีปฏิบัติที่ดี
November 25, 2009

การศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

ประเด็นการศึกษา 1. สถานภาพธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ และพัฒนาการของโครงสร้างคณะกรรมการ (Development of Committee Structure) เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ การตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสองสภา ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น เช่น สภาคณาจารย์ฯ สภานักศึกษา บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Activities) เช่น การบริหารสินทรัพย์เชิงกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา วิธีการวัดการดำเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัย […]