ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

UNIVERSITY GOOD GOVERNANCE

July 24, 2017

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. […]
January 29, 2010

วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย

นำเสนอรูปแบบ กลไก แนวคิด หรือวิธีการในการบริหารจัดการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย […]
November 25, 2009

การศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

ประเด็นการศึกษา 1. สถานภาพธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ และพัฒนาการของโครงสร้างคณะกรรมการ (Development of […]