เศรษฐกิจพอเพียง

September 3, 2012

เงิน : บริหารอย่างไรไม่ให้จน

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร เงิน : บริหารอย่างไรไม่ให้จน นางสุจิตรา  ยอดเสน่หา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป เงิน ปัญหาพื้นฐานทางสังคม เนื่องจากคนในสังคม ไม่รู้จักการวางแผนการเงิน ใช้จ่ายเกินตัว นิยมสร้างหนี้ ผลัดวันเก็บออม ชอบคิดว่าอายุยังน้อย ไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบออม ปัญหาที่พบคือ จากการเริ่มต้นชีวิต เริ่มเข้าสู่การเรียนหนังสือ จบแล้วมีการประกอบอาชีพ จากนั้นมีรายได้ในปริมาณที่สูง แต่ไม่สามารถเก็บออมได้เนื่องจากหาเงินได้แต่ไม่รู้จักวิธีการบริหารเงิน หลักการบริหารเงิน […]
August 10, 2011

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เรื่องที่             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์  หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  มูลนิธิชัยพัฒนา สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ส.ค.ส. ที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้พวกเราทุกปีในวันขึ้นปีใหม่ พระองค์ได้ทรงเตือนสติพวกเราคนไทยเป็นประจำทุกปี เช่น ส.ค.ส. ปี พ.ศ. 2547 […]
August 10, 2011

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เรื่อง            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       ผศ. ดร. การดี   เลียวไพโรจน์  ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สรุปเนื้อหาการบรรยาย   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) […]
August 10, 2011

ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เรื่อง            ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร        อ.สุภัฒ สงวนดีกุล  ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    อาเชียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ASEAN (Association of […]
September 9, 2009

การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 89  คน    สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]