veeraphong

January 29, 2010

วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย

นำเสนอรูปแบบ กลไก แนวคิด หรือวิธีการในการบริหารจัดการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งโอกาสที่ได้รับจากวิธีปฏิบัติที่ดี
November 25, 2009

การศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

ประเด็นการศึกษา 1. สถานภาพธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ และพัฒนาการของโครงสร้างคณะกรรมการ (Development of Committee Structure) เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ การตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสองสภา ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น เช่น สภาคณาจารย์ฯ สภานักศึกษา บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Activities) เช่น การบริหารสินทรัพย์เชิงกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา วิธีการวัดการดำเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัย […]
September 27, 2009

“จิตสาธารณะ” ทุนของมนุษย์ในโลกยุคใหม่

ที่มา : สำนักงาน ก.พ. 22 ตุลาคม 2550 “บุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้จะต้องมีจิตสาธารณะทั้ง 5 ประการ ประกอบรวมอยู่ในตัวของคนๆนั้น นอกจากนี้จิตสาธารณะทั้ง 5 ยังจะช่วยจรรโลงให้สังคมโลกในอนาคตเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น” ข้อความข้างต้นคือข้อสรุปจากหนังสือ Five minds for the Future ซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ Howard Gardner […]
September 12, 2009

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผศ.รพีพัฒน ภาสบุตร การพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมเนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือตั้งแต่การจัดเก็บ การค้นคืน การเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ รวมทั้งการเพิ่มบริการต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลของการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ รวมทั้งความรู้เป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้โดยไม่หมดไปทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา แบ่งปัน และใช้ทรัพยากรในลักษณะที่แต่ละสถาบันต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยการจัดกลุ่มวิทยาเขตภายใต้สังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมเพื่อให้มีความคล่องตัวด้านการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย
September 12, 2009

ธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (e-Tourism)

รศ.ดร. อรุณี  อินทรไพโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมและสร้างโอกาส ในการแข่งขัน ถึงแม้การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์จะไม่เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ แต่ก็เริ่มมีบทบาทและสร้างความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การซื้อตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) การสำรองที่พัก เป็นต้น                เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมและ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ถึงแม้การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์จะไม่เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ   แต่ก็เริ่มมีบทบาทและ สร้างความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การซื้อตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) การสำรองที่พัก […]
September 11, 2009

KM จากการปฎิบัติสู่การวางแผน (Episode 1)

การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเป็นมา                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ดำเนินการประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือ อาคาร 1(อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีพื้นที่ขนาด 807 ตารางเมตร […]