UC Connexion Client

April 8, 2016

การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และเรื่อง การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม มีประเด็น ดังนี้ 1. […]