February 2, 2012

วิธีการสร้างหน้า sitemap ใน wordpress

วิธีการสร้างหน้า sitemap ใน wordpress WP Multilingual Sitemap เป็นปลั๊กอิน ที่เอาไว้สร้าง Sitemap ที่เป็น HTML เพื่อให้ง่ายต่อการดูภาพรวมของเว็บไซต์ว่ามีเรื่อง และหน้าอะไรบ้าง มีการจัดลำดับหมวดหมู่ของเรื่องและหน้าอย่างไร  หมวดหมู่ของเรื่องมีเรื่องย่อย(sub title)อะไรบ้าง หมวดหมู่ของหน้ามีหน้าย่อย (sub page)อะไรบ้าง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เว็บไซต์ทุกเว็บต้องมีค่ะ ตัวอย่างการใส่ค่า ในหน้า Page ดูเพิ่มเติมที่นี่