»
S
I
D
E
B
A
R
«
“การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ ”
เม.ย. 30th, 2013 by thanyaluk
Number of View: 548

นางศุภลักษณ์ สินมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เนื้อหาโดยสรุป

ดร.สุรชัย ศรีสุทธิยากร  โดยการบรรยาย เรื่อง “การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ”

การทำงานในระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

 1. มียุทธศาสตร์ของประทศ กระทรวง และหน่วยงาน
 2. มีการทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
 3. มีการประเมินการทำงานด้วยตนเอง
 4. การนำแนวคิดการบริหารที่ประสบความสำเร็จในภาคเอกชน
 5. เน้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 6. การนำคิดด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาปรับใช้ในราชการ

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

 1. การวางแผน
 2. การนำแผนไปปฏิบัติ
 3. การประเมินผล Read the rest of this entry »
7 อุปนิสัยการพัฒนาศักยภาพบริการ
ก.ย. 11th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 348

นางวิไลพร   อู่คชสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

เนื้อหาโดยสรุป

7 อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ คือ คิดบวกดี เรียนรู้ดี สร้างสรรค์ดี พัฒนาดี สื่อสารดี ช่วยเหลือดี ประสานดี

The Seven Key Commitments ที่ผู้ใช้บริการควรมี ได้แก่ Commitment to Self, Commitment to People, Commitment to Customer, Commitment go Task, Commitment to Organization, Commitment to Family, Commitment to Public

การวิเคราะห์บริการ 3P คือ การวิเคราะห์ People – คน, Process – ขั้นตอน, Product – สินค้า

ทำไมบริการถึงสำคัญสำหรับเราทุกคน ก็เพราะว่า

 • บริการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
 • ลูกค้าต้องการการดูแลที่อบอุ่น เป็นมิตร
 • ได้รับบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
 • ได้รับการทักทาย แลกเปลี่ยน สนทนา
 • ลูกค้ารู้สึกดี ที่ได้มาใช้บริการทุกจุดบริการ
 • ลูกค้าต้องการใช้สินค้าที่เชื่อมกับบริการที่พร้อมทุกคำถาม และความช่วยเหลือที่ต้องการทุกเวลา

Read the rest of this entry »

ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร
ก.ย. 6th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 303

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร
“ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร”

กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาโดยสรุป

การศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทย 63 ล้านคน แต่เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ใหม่ที่เราจะอยู่กับโลกหรือขอบเขตอีก 585 หรือ 600 ล้านคน เราจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญเราไม่ไปคนอื่นเขาก็มา ใครไปเห็นมาก ก็รู้มาก รู้มากก็เข้าใจปัญหาต่างๆได้มาก ก็สามารถชนปัญหาต่างๆได้มาก ดังนั้นประเทศไทยจะเข้สไปสู่อาเซี่ยนอยู่ท่ามกลางคน 585 ล้านคน อยู่ที่คนไทยจะสามารถรู้จักคน รู้จักพื้นที่่ อยากให้พวกเขาเราก้าวเดินไปสู่ข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง การบรรยายในครั้งนี้เรื่องที่จะกล่าวถึง คือ

การศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

1.  การศึกษาไทยเป็นอย่างไร

2.  ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร

การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

โลกเปลี่ยนไปถ้าเรามองไม่เห็นเป้าหมายชัดๆของคนในประเทศ หรือถ้าย่อลงมามองไม่เห็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัย แล้วเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเมื่อเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายในการทำงานคืออะไร ต่างคนก็ตั้งเป้าหมายของตนเอง ในลักษณะการทำงานเดิมๆ บางคนก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไร  การบริหารราชการยุคใหม่ สถาบันการศึกษาผลิตนักศึกษา ผลิตแบบไหน อย่างไร เป้าหมายขึ้นอยู่กับผู้บริหารเปลี่ยนไปตามความเห็นของผู้บริหาร เมื่อเป้าหมายหลักไม่ชัดเจน ผลไม่ชัดเจน แต่ละคนจึงมามุ่งเป้าหมายของตนเอง

Read the rest of this entry »

ผู้นำและการปรับตัวขององค์กรในประชาคมอาเซียน
ก.ค. 23rd, 2012 by thanyaluk
Number of View: 357

 

นางสาวพัชรา  คงเหมาะ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาโดยสรุป

ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

กำเนิดอาเซียนและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2510ณ วังสราญรมย์ (ที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศไทย ในขณะนั้น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซึ่งเป็นตัวย่อของ Association of SouthEast Asian Nations ชื่อทางการ ในภาษาอังกฤษของอาเซียน ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรี-ต่างประเทศของทั้ง 5ประเทศได้หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนและยกร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี

Read the rest of this entry »

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน”
พ.ค. 8th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 268

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน”

นางสุจิตรา   ยอดเสน่หา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

เนื้อหาโดยสรุป

ทฤษฎีการบริหารเวลาตามกรอบแนวคิดของ Stephen R. Covey โดยแบ่งตารางการบริหารงานเป็น 4 ช่อง ตามกิจกรรม ดังนี้
ช่องที่ 1 สำคัญและด่วน ลักษณะของงานสำคัญและด่วน เช่น งานที่เป็นวาระเร่งด่วนขององค์กร ปัญหาที่ไม่คาดคิด โครงงานที่มีเส้นตาย เหตุฉุกเฉินต่างๆ กล่าวคือถ้าไม่ทำทันที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร

ผลลัพธ์ หากมีงานในส่วนนี้มากเกินไป จะเกิดความเครียด เหนื่อยล้า มีแต่เรื่องฉุกเฉินตลอดเวลา ไร้ประสิทธิภาพและไร้ประสิทธิผล

ช่องที่2 สำคัญแต่ไม่ด่วน ลักษณะงานจะเกี่ยวข้องกับการป้องกัน การสร้างสมรรถภาพ การสร้างความสัมพันธ์ การวางแผน การพักผ่อน งานในส่วนนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะจะทำให้งานในช่องที่ 1 ลดน้อยลง     หากเราสามารถบริหารจัดการในส่วนของงานไม่ด่วนแต่สำคัญได้เป็นอย่างดี
ผลลัพธ์ หากมีงานในส่วนนี้มากเกินไป จะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่สมดุล เนื่องจากมีเวลาในการคิดและวางแผน มีวินัยและมีค่านิยมที่ชัดเจน มีความมั่นใจไม่ค่อยมีเรื่องฉุกเฉิน สามารถควบคุมปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดได้เนื่องจากได้หาวิธีการป้องกันไว้บ้างแล้ว ทำให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว

ช่องที่ 3 ไม่สำคัญแต่ด่วน เป็นลักษณะของงานประเภทขัดจังหวะต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย การะประชุมเรื่องด่วนบางเรื่อง กิจกรรมที่เราต้องช่วยเหลือคนอื่น
ผลลัพธ์ หากมีงานในส่วนนี้มากเกินไป จะเกิดการทำงานแบบเน้นผลระยะสั้น มีเรื่องฉุกเฉิน มืชื่อเสียงไม่แน่นอนเนื่องมาจากบางครั้งได้ช่วยงานคนอื่น ต่อมาเมื่อมีงานยุ่งไม่สามารถช่วยงานคนที่เคยช่วยต่อไปได้ทำให้ผู้ขอความช่วยเหลือเกิดความรู้สึกไม่ประทับใจ เห็นว่าการวางแผยและเป้าหมายไม่ค่อยมีความสำคัญ มีความรู้สึกว่าเป็นเหยื่อเนื่องจากไม่สามารถควบคุมเรื่องต่างๆ ได้ และมีความสัมพันธ์ในลักษณะผิวเผิน

ช่องที่ 4 ไม่สำคัญและไม่ด่วน ลักษณะงานจะเป็นเรื่องจุกจิก จิปาถะ งานยุ่ง โทรศัพท์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน กล่าวคือสิ่งที่ทำแล้วทำให้เราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
ผลลัพธ์ หากมีงานในส่วนนี้มากเกินไป จะกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ ไร้ประสิทธิภาพ ต้องพึ่งพาผู้อื่นในเรื่องสำคัญ

Read the rest of this entry »

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
พ.ค. 8th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 481

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือข้อมูล เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน การเขียนจึงเป็นสื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นสื่อของความต้องการ และเป็นตัวแทนของการติดต่อ จึงต้องเขียนโดยคำนึงถึงการเขียน เพื่อให้เข้าใจความหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และเขียนในเชิงบวก เมื่อเขียนหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องรู้กลุ่มเป้าหมาย ต้องวางแผนในการเขียน แล้วจึงลงมือเขียน เมื่อเสร็จจึงควรสอบทาน ย้อนกลับไปอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งจนมั่นใจ เพื่อส่งถึงผู้บังคับชา ผู้บังคับบัญชาสามารถแก้งานได้ 2 เงื่อนไข คือ ต้องแก้งานอย่างมีมาตรฐาน และต้องเคารพในต้นร่างของผู้เขียน

การเขียนบันทึกรายงาน หรือหนังสือภายใน จะไม่มีในส่วนของการอ้างอิง กรณีที่มีอ้างอิงให้เขียนรวมในส่วนของเนื้อหาและต้องลงท้ายด้วยคำว่า นั้น เสมอ เพราะคำว่า นั้น เป็นการจบของการอ้างอิง ส่วนสรุปสามารถเขียนลงความเห็นของผู้เขียนได้ เพราะความเห็นถือเป็นส่วนหนึ่งของบทสรุป

การทำบันทึกการสรุปเสนอที่ประชุม กรณีไม่เข้าใจในเรื่องๆ นั้น ควรอ่านอย่างน้อย 3 รอบ คือ อ่านเพื่อให้รู้ อ่านเพื่อจับประเด็น และอ่านเพื่อสรุป หากยังไม่เข้าใจควรสอบถามผู้เขียนต้นเรื่อง

การเขียนรายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน การที่จะเขียนรายงานการประชุมที่ดี จะต้องเป็นผู้ที่จับประเด็นเก่ง สามารถจับสารสำคัญของเรื่องที่พูดให้ได้ เป็นผู้ฟังที่ดี ที่มีสมาธิตลอดเวลา และเป็นผู้ที่เขียนสั้นกระชับ สรุปความได้อย่างถูกต้อง รายงานการประชุมที่ดี คือรับรองโดยไม่ต้องแก้ไข

Read the rest of this entry »

“การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน”
เม.ย. 18th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 388

“การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน”

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เนื้อหาโดยสรุป

พระธรรมโกศาจารย์ ศาสตราจารย์และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม โดยบรรยายเรื่อง “การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน” การบริหารกาย คือ การที่เราทำให้ร่างกายได้ใช้แรงงานหรือกำลังที่มีอยู่ในตัว เพื่อให้ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เกิดการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การวิ่ง การทำงาน
การบริหารจิต คือ การบำรุงรักษาจิตให้เข้มแข็งผ่องใสบริสุทธิ์
ท่านได้กล่าวถึง หลักราชการ จากรัชกาลที่ 6 เพื่อนำไปปฏิบัติในการบริหารงาน บริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน
1. ความสามารถ หมายถึง พร้อมใช้งาน พร้อมการทำงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคน มีความสามารถไม่เหมือนกัน
2. มีน้ำใจดี หมายถึง ช่วยเหลือ รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน
3. มีความสุข การเพิ่มยิ้ม การยิ้มทำให้บรรยากาศในที่ทำงานสดชื่น
4. การทำตัวเองให้ ดีขึ้น เก่งขึ้น ดีสุข สุขภาพและสุขภาพจิต
คนใช้กรรมดี – กรรมชั่วก่อน หรือ ขึ้นสวรรค์ – นรกก่อน
การสร้างที่ทำงานให้เป็นสวรรค์/นรก ถ้าเวลาเจอปัญหาอย่าโทษกัน เพราะ ถ้าไม่เกิดปัญหาก็จะไม่เจอปัญญา

Read the rest of this entry »

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ
เม.ย. 17th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 266

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อความสำเร็จ ถือเป็นกระบวนการคิดที่ต้องมีการเรียบเรียงและจัดรวมเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ และการนำกระบวนการ การใช้เหตุผลมาใช้เป็นหลักการ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างการกำหนดเป้าหมาย และการคิดวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหา หรือเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ กรอบแนวคิดใหม่ จะต้องมีหลักการพื้นฐาน มีการกำหนดเป้าหมายและมิติของเป้าหมายที่ควรบรรลุ ในการกำหนดมิติของเป้าหมาย ควรใช้พันธกิจเป็นที่ตั้ง แต่ควรพิจารณาในรูปแบบของ Looping Value Chain และมีกลไกและรูปแบบของการคิดวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และการวิเคราะห์แบบ Outside-In เป็นต้น

ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะห์นับเป็นการคิดในระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคน ในการวางแผน การกำหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ
ทำให้เกิดการคิดอย่างมีระบบ เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน สามารถที่จะเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายสิ่งที่ไม่เข้าใจไม่ตรงกรอบแนวคิดได้ และคาดว่าน่าจะสามารถนำใช้สู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน
เม.ย. 17th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 172

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

พระธรรมโกศาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ทุกคนเปรียบเหมือนดังกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละคน ถ้าหากชีวิตมีแต่ความเครียด เครียดกับทุกสิ่งรอบข้าง เครียดกับการทำงาน เครียดกับเพื่อนร่วมงาน เครียดกับเรื่องส่วนตัว กระจกเงารอบข้างก็จะสะท้อนให้เราเห็น ทุกคนรอบข้างจะออกหากจากเรา ถ้าหากชีวิตมีแต่ความสุข สนุกกับการทำงาน สนุกกับทุกสิ่งรอบข้าง คนรอบข้างก็จะมีความสุขไปกับเรา

การบริหารตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และสร้างความสุขในการทำงาน สามารถทำได้ ดังนี้
ในการทำงานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาแต่อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์ ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่จะช่วยให้เครียดน้อยลง คิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างที่คนอื่นคิดและคิดถึงคนอื่นบ้าง

ในส่วนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่วมมือกันในการทำงาน ก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นมีกำลังใจ สนุกสนานกับงานมากกว่าการทำงานโดยลำพัง เพียงแค่เรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ และในการทำงานควรรู้จักที่จะพูด สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ ประโยคเหล่านี้ควรพูดติดปากแสดงถึงการมีมรรยาทของเรา และเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานจะช่วยตัดปัญหาลดความเครียด Read the rest of this entry »

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้
มี.ค. 12th, 2012 by thanyaluk
Number of View: 143

พิมาดา เชื้อสกุลวนิช
นักพัฒนาระบบราชการ 5
สำนักงาน ก.พ.ร.

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGY MAPS)

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแนวใหม่ จากแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ที่มองว่า “การบริหารจัดการจะทำไม่ได้เลยหากไม่สามารถประเมินผลได้และการประเมินผลในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ก็ไม่อาจทำ ได้เช่นกันดังนั้น Kaplan และ Norton จึงได้พัฒนาแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายและแสดงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (cause and effect relationships)ของปัจจัยต่างๆ ตามมุมมองทั้ง 4 มิติของ Balanced Scorecard อันได้แก่

1) มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)

2) มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)

3) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective)

4) มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เข้ากับกระบวนการสร้างคุณค่า (value-creating processes) ให้แก่องค์กร

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download : แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa
© RMUTT