การพัฒนาองค์กร

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม

เนื้อหาโดยสรุป

บรรยายโดย  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน เราต้องมุ่งมั่นพัฒนา

 1. การ ชนะใจตน การรู้จักและเข้าใจความต้องการของชีวิต
 2. การ ชนะใจผู้อื่น เพื่อให้เกิดการยินยอมรับพร้อมสนับสนุน
 3. การทำความเข้าใจงานและการบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 4. การทำความเข้าใจสถานการณ์ เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา

องค์กรต้องปรับบตัวในศตวรรษ คือ

 • ความรวดเร็ว ยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นยุคของการแข่งขันอย่างเสรี
 • บริษัทต่างๆทั่งโลกสามารถเข้ามาค้าขายได้
 • ความคุ้มค่า
 • เน้นเรื่องของ คุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับราคา
 • คุณภาพและความสามารถของผู้ให้บริการ
 • เอาใจใส่ลูกค้า มากกว่าเดิม ต้องมีข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
 • เพื่อที่จะบริการได้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Quality With Ownership Buil-In คือ

การผลิตงานที่มีคุณภาพสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทำงานให้งานออกมา คุณภาพดี รู้ว่าต้อง Control งานอะไร รู้ว่าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ทันที

 

 

 

 

 

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ความก้าวหน้าในอาชีพมักจะถูกกำหนดโดยองค์กร หรือ เรียกว่า ระบบ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การเติบโตในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่าง คือ

 1. ปัจจัยภายใน คือ ความพร้อมของตัวเราเอง
 2. ปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์ที่เอื้อหรือไม่เอื้อต่อการเติบโต

เทคนิคการทำงานกับผุ้บริหารหัวก้าวหน้า

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

คนเราต้องรู้จักที่มีการวางแผนที่เดินทางย่อมไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าและเร็วกว่าคนที่ไม่มีการวางแผนที่นำทางอย่างแน่นอนและต้องรู้จักการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ


November 8, 2017

เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม เนื้อหาโดยสรุป บรรยายโดย  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา […]
September 11, 2017

การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นางสาลิตา ศรีแสงอ่อน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลักสูตร “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1” […]
July 24, 2017

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. […]
July 5, 2017

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย […]
March 1, 2016

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Pland : IDP)

นางสาลิตา   ศรีแสงอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีการนำสมรรถนะมาใช้ ดังนี้ 1. […]
June 23, 2015

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคงานยุคใหม่

นางสาวปลื้มจิต   โสระเวช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรุปเนื้อหาโดย จากโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ […]