การพัฒนาองค์กร

August 10, 2020

คู่มือเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 2563   คู่มือเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานทางด้านงานบริการ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติการความรู้ของกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน มาพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน หากมีการจัดการความรู้ที่ดีและเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางการบูรณาการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับงานบริการได้จริง และสามารถก้าวไปสู่บริการแห่งความเป็นเลิศได้ โดยภายในเล่มมีเนื้อหา ดังนี้ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานบริการ ประกอบด้วยทักษะ 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 3. ทักษะการทำงานเป็นทีม 4. ทักษะการให้บริการ […]
June 20, 2018

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 2

นางสาวจันทิมา  เจริญผล    ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชนกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษาได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อได้แนวคิดในการปฏิบัติงาน นายทองสุข สีลิด กำนัน ตำบลบึงกาสาม (ผู้นำชุมชน) บรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยกับชุมชน กล่าวถึงปัญหาเพื่อต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่ทางแก้ไขของชุมชน ชุมชนได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล แต่ยังขาดความรู้ ความชำนาญ กระบวนการ เทคโนโลยี และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมบูรณาการ  จัดการปัญหาของชุมชน สร้างกระบวนการจัดการให้ประชาชนทำงานให้ง่ายขึ้น เช่นการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ […]
November 8, 2017

เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม เนื้อหาโดยสรุป บรรยายโดย  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน เราต้องมุ่งมั่นพัฒนา การ ชนะใจตน การรู้จักและเข้าใจความต้องการของชีวิต การ ชนะใจผู้อื่น เพื่อให้เกิดการยินยอมรับพร้อมสนับสนุน การทำความเข้าใจงานและการบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญของงาน การทำความเข้าใจสถานการณ์ เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา องค์กรต้องปรับบตัวในศตวรรษ คือ ความรวดเร็ว ยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นยุคของการแข่งขันอย่างเสรี บริษัทต่างๆทั่งโลกสามารถเข้ามาค้าขายได้ ความคุ้มค่า เน้นเรื่องของ […]
September 11, 2017

การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นางสาลิตา ศรีแสงอ่อน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลักสูตร “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1” ความท้าทายต่อการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย (ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร  จวงตระกูล) ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นความท้าทายต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย โดยสังเขป ในภาพรวม ดังนี้ การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนี้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นการนำเอามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ ปัญหาการเมืองในมหาวิทยาลัย อันเนื่องมากจากการสรรหาอธิการบดี และคณบดีและส่วนงานที่เทียบเท่าใช้วิธีการหยั่งเสียงด้วยการลงคะแนนทำให้เกิดระบบการเมืองในมหาวิทยาลัย […]
July 24, 2017

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี วิทยากรโดย  ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประกอบด้วยประเด็น มายาคติ & มโนคติ อุดมศึกษาไทย, การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา, การสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา, การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน ส่วนเรื่อง การบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์และความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร.ธัญบุรี เป็นการเสวนาโดย ผศ.วิชัย […]
July 5, 2017

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  มีเนื้อหาการประชุมประกอบด้วยเรื่อง โครงสร้าง Metadata , หลักการใช้งาน Metadata ตามมาตรฐาน Dublin Core,  หลักการการใช้งานระบบ TDC, การสร้าง Template เพื่อการบันทึกข้อมูล Metadata, การใช้ Crosswalk […]