»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Pland : IDP)
Mar 1st, 2016 by thanyaluk

นางสาลิตา   ศรีแสงอ่อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เนื้อหาโดยสรุป

กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีการนำสมรรถนะมาใช้ ดังนี้

1. การจัดองค์กร (Organizing)

–  สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการกำลังคนในองค์กรได้ โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะของแต่ละบุคคล และทำให้ทราบถึงสถานะขององค์กรว่า บุคลากรในองค์กรควรได้รับการอบรมในด้านใดบ้าง
–  สามารถกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างความชัดเจนให้แก่บุคลากรได้

2. การจัดกำลังคน (Staffing)

–  สามารถนำผลของสมรรถนะมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานได้อย่างเหมาะสม
–  สามารถนำข้อมูลของสมรรถนะแต่ละบุคคล มาเป็นพื้นฐานในการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานได้ (Competency Based Interview)

3. การพัฒนา การเรียนรู้ (Learning)

–  การคัดเลือกคนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม Training
–  สร้างกิจกรรม หรือโครงการที่เติมเต็ม/ปิดช่องว่างระหว่างความต้องการขององค์กร และสมรรถนะของบุคลากร Develop activities that  address gaps
–  สามารถสอนงานได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย Targeted Coaching
–  การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบุคคลในองค์กร Leadership Development

Read the rest of this entry »

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคงานยุคใหม่
Jun 23rd, 2015 by thanyaluk

นางสาวปลื้มจิต   โสระเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปเนื้อหาโดย

จากโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ กล่าวไว้ดังนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ทัศนคติสำคัญกับหัวหน้างาน เทคนิคการวิเคราะห์ที่ดี  หัวหน้างานกับการรู้จักคน 4 สไตส์ 4 รูปแบบในทางทางของ D I S C และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของคนแต่ละสไตส์

** ข้อคิด EQ กับหัวหน้างาน คือการเปิดใจยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง จะทำให้การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ในการทำงานร่วมกัน หากท่านมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว คือ ข้อ ก  ถ้าใครไม่ตอบอย่างที่ท่านคิด คนนั้นคือคนผิด หรือท่านจะเปิดใจยอมรับฟังเหตุ-ผล ของอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน แล้วถึงจะคิดแล้วตัดสินใจใหม่อีกครั้ง

การจูงใจคนด้วยหลัก 3 H

Heart – ท่านจะเอาชนะใจลูกน้องให้เขารัก ศรัทธา มีความที่ดีต่อท่านอย่างไร เช่น ทานข้าวด้วยกัน เอื้ออาทรกัน สอนงาน ป่วยไปเยี่ยม ญาติเสียไปงานสวดเขา

Head – เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติ รับฟังกัน นำความคิดของเขาไปปรับใช้ในการทำงาน เช่น สร้างความน่าเชื่อถือ รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ให้คำแนะนำปรึกษา

Hand – ร่วมมือกันปฏิบัติตามสิ่งที่ได้คิด หรือได้ตกลงกันไว้ ลงมือทำตามที่พูด และให้ลูกน้องมีส่วนร่วมเช่น แบ่งหน้าที่ชัดเจน ประสานงาน กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบงาน

**พฤติกรรมที่หัวหน้าแสดงออกจะมีผลต่อแรงจูงใจ และพฤติกรรมของลูกน้องเสมอ Read the rest of this entry »

การสื่อสารข้ามสายงานเพื่อสร้างความร่วมมือ
Oct 30th, 2014 by thanyaluk

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม

เนื้อหาโดยสรุป

บรรยายโดย  ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

“การสื่อสาร” เป็นหนึ่งใน Competency หรือ “ความสามารถ” ที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานในทุกหน่วยงานสามารถสื่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงยังสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ การสื่อสารคือ การส่งสาร เช่น ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ข้อมูล จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยใช้ภาษาพูด และหรือภาษาท่าทาง

ความสำคัญของการสื่อสารข้ามสายงาน

 1. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
 2. สนับสนุนบรรยากาศขององค์การแห่งการเรียนรู้
 3. ก่อให้เกิดความร่มมือ และการประสานงานที่ดี
 4. ช่วยให้การบริหารความเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมาย

การสร้างพลังทีมงานและเครือข่ายการทำงาน ความจำเป็น

 • เร่งด่วน
 • ทำคนเดียวไม่ได้
 • หลายคนหน่วยงานรับผิดชอบ
 • ต้องใช้หลากหลายความรู้
 • ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ต้องการบรรยากาศความสามัคคี Read the rest of this entry »
หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ (ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง)
Aug 6th, 2014 by thanyaluk

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของรัฐ มีดังนี้

 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ กรณีตัวอย่างมีการสอบสวนความผิดของเจ้าหน้าที่นั้น ในวันที่ตั้งกรรมการสอบวินัย กรรมการต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงได้ ตลอดจนสามารถปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อมาแก้ต่างได้อย่างเต็มที่ และมีสิทธิ์ที่จะได้รับพยานหลักฐานต่างๆ ได้ หากกรณีเกิดการผิดพลาดโดยมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่ ถ้าขึ้นที่ศาลปกครองศาลจะทำการเพิกถอนและย้อนเรื่องให้มาทำใหม่ หรือหากท่านไม่พอใจต่อคำสั่งนี้ให้ฟ้องที่ศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน
 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กรณีตัวอย่างมีพนักงานขับรถกำลังปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ แต่เกิดอุบัติเหตุยางรถแตกทำให้ขับรถชนกับเสาไฟฟ้า ใครเป็นผู้ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับสำนักงานการไฟฟ้า ในขั้นที่หนึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จ่ายไปให้ก่อนจากนั้นมหาวิทยาลัยต้องตั้งคณะกรรมการสอบว่าความกระทำผิดทางละเมิดใครเป็นคนก่อ หากเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ได้นั้น กรณีที่หนึ่งขับในความเร็วปกติแต่เกิดยางแตกเนื่องจากอุบัติเหตุเจ้าหน้าไม่ต้องจ่ายค่าเสียแต่มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้จ่าย กรณีที่สองขับรถในความเร็วปกติแต่มีหลักฐานพยานว่าเมื่อคืนเจ้าหน้าที่นั้นเมาตื่นเช้ามายังมีกินแอลกอฮอล์และนอนน้อยทำให้ขาดความระมัดระวังจนเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง กรณีที่สามเจ้าหน้ายอมรับว่าดื่มสุราแต่อุบัติเหตุจะไม่เกิดหากมหาวิทยายอมเปลี่ยนยางให้ใหม่ เพราะเคยแจ้งต่อมหาวิทยาลัยแล้วว่าดอกยางรถยนต์นั้นเสื่อมสภาพผ่านการใช้งานมานานมากแล้วแต่มหาวิทยาลัยยังไม่ทำการเปลี่ยนให้ กรณีความรับผิดทางละเมิดนั้นถือว่าทั้งสองฝ่ายต้องจ่ายค่าเสียหายกันคนละครึ่ง
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีตัวอย่างมีนักศึกษาสงสัยในผลคะแนนสอบ นักศึกษาสามารถขอดูผลคะแนนสอบจากอาจารย์ได้ และอาจารย์ต้องทำการชี้แจ้งสาเหตุนั้นๆ เพราะพระราชบัญญัตินี้ถือคำหลักเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
 4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เป็นบัญญัติที่สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ง่าย หากกรณีอยากทำการฟ้องร้องต่อศาลแต่เขียนคำร้องไม่เป็นนั้น ทางศาลมีแผนกช่วยเขียนคำฟ้องร้องต่อศาลให้ หากฟ้องร้องผิดศาลจะมีเจ้าหน้าที่ศาลให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถฟ้องร้องได้ถูกต้อง และสามารถส่งคำฟ้องร้องผ่านทางไปรษณีย์ได้ Read the rest of this entry »
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ
Aug 6th, 2014 by thanyaluk

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

ความคิดในเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นการคิดที่เชื่อมโยงในเชิงองค์รวมหรือภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่ มีความสำคัญต่อการวางแผนงานและการดำเนินงานว่าจะดำเนินไปอย่างสัมพันธ์กันอย่างไร ส่วนความคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นวิธีการคิดที่มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้เป็นตัวช่วยกำหนดว่าองค์กรควรจะมีเป้าหมายไปในทิศทางใดในอนาคต

ลักษณะของความคิดประกอบด้วย

 1. ความคิดแบบแยกส่วน (Fractional Thinking)
 2. ความคิดในเชิงระบบ (Systems Thinking)
 3. ความคิดในเชิงองค์รวม (Holistic Thinking)
 4. ความคิดอย่างเป็นองค์รวมและอ่อนไหวต่อลูกค้าและคู่แข่ง (Holistic Thinking/ Customer Value Thinking/ Benchmark Thinking) Read the rest of this entry »
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 (29thWUNCA)
Aug 6th, 2014 by thanyaluk

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การบรรยายพิเศษประกอบด้วย เรื่อง “Roadmap to Cloud” โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ได้กล่าวถึง Ubiquitous Computing, การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, Cloud Computing, Vitualization เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้าง ระบบ Cloud Computing, คุณลักษณะของ Cloud Computing, รูปแบบของการบริการ, รูปแบบของการติดตั้ง, การเปรียบเทียบ Traditional Marketing solutions กับ Cloud Marketing, ข้อดีข้อเสีย ผลกระทบของ Cloud Computing, แนวโน้มของ Cloud Computing, Stakeholder ในระบบ Cloud, ผลกระทบของ SaaS, IaaS, PaaS และ Private Cloud, กลยุทธ์การพัฒนา Cloud Computing, การเตรียมพร้อมสู่ Cloud Computing, องค์กรที่เหมาะกับ Cloud Computing, Application ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม, ศึกษาความต้องการของ Application, Cloud Migration, การป้องกันข้อมูลปัจจุบันขององค์กร, การคำนึงถึงเรื่อง Vender Lock-in, Cloud Provider เลิกกิจการ, ขั้นตอนการพัฒนา Cloud, Public Cloud : ต้องเข้าใจเรื่อง SLA, cloud Governance และการเปลี่ยนแปลงของแผนกไอที

เรื่อง “UniNet พบมหาวิทยาลัย” โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวถึงโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติที่ทาง UniNet ได้พัฒนา สู่การเป็น NEdNet พร้อมได้อธิบายถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินอยู่, การแจ้งสถานะปัจจุบันของการเชื่อมต่อ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ, การดำเนินงานเครือข่าย IPv6 และปริมาณการใช้งาน IPv6, การขอ Bandwidth เพิ่มจาก 1 Gbps, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, แผนงานดำเนินการด้านพัฒนาเครือข่าย, แผนการพัฒนา Peering Network, เป้าหมายการปรับปรุงระบบ Union Catalog, แผนโครงการ TDC, โครงการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเอกสารมรดกไทย, โครงการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ ปี 2557-2561 และโครงการพัฒนาระบบห้องสหมุดอัตโนมัติ Read the rest of this entry »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)
Aug 6th, 2014 by thanyaluk

นางสาววราภรณ์  จันทคัต
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  นี้  เกิดขึ้นสืบเนื่องจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย  (วช.)  เรื่อง  จรรยาบรรณนักวิจัย    พ.ศ.  2541  ส่งผลให้แวดวงวิชาการและการศึกษาของไทยตระหนักถึงความสำคัญของจรรณยาบรรณที่นักวิจัยพึงมีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ประพฤติตนถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิจัย  รวมถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยระดับสากล  ซึ่งปัญหาใหญ่ที่พบทั้งในระดับนักวิจัย  ครู  อาจารย์  นักเรียน  และนักศึกษา  คือ  การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา  หรือที่เรียกว่า  การโจรกรรมทางวรรณกรรม  (Plagiarism)  ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประกอบด้วย  (1)  การตัดแปะข้อความ  (2)  การดัดแปลงข้อความบางคำ  หรือบางประโยค  และ  (3)  การสรุปย่อ  ซึ่งจะกระทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา  ไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ  “…”  คร่อมข้อความที่คัดลอกมา  และการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้อง  ก็ถือเป็นการโจรกรรมทางวรรณกรรมเช่นเดียวกัน

สำหรับในต่างประเทศถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย  เนื่องจากผลงานวิชาการถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์  ซึ่งวิธีการตรวจสอบผลงานวิชาการแบบดั้งเดิม  คือ  การตรวจสอบด้วยการอ่านซ้ำไปมาสำหรับเอกสารแต่ละเรื่องที่ต้องการตรวจสอบ  และเนื่องจากปัจจุบัน  เอกสารได้รับการผลิตตีพิมพ์ออกมามากขึ้นเรื่อยๆ  ทุกปี  เมื่อมีการนำเอกสารไปดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ก็จะส่งผลให้การคัดลอกผลงานของผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายดาย  สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ตรวจสอบมากขึ้น  และในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ก็มีการหารือกันว่า  ในอนาคต  วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกระดับจะต้องมีใบรับรองการตรวจสอบผลงานวิชาการ  จึงจะสามารถให้สอบและจบการศึกษาได้

จึงเป็นที่มาให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อว่า  MyCat  (Management  System  for  Copyright,  Academic  Work  and Thesis)  โดยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2555  เพื่อสร้างความตระหนักในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในผลงานวิชาการของนักวิจัย  ครู  อาจารย์  นักเรียน  และนักศึกษา Read the rest of this entry »

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร
Jun 17th, 2014 by thanyaluk

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) หมายถึง องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และการให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง BCM นั้น ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม การทบทวน การฝึกซ้อม การรักษาไว้ และการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

การพัฒนา BCM ตามมาตรฐาน ISO 22301 นั้นองค์กรต้องมีการเตรียมแผนรองรับภัยล่วงหน้าก่อนภัยจะมา ในการทำแผนฉุกเฉินประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ที่เรียกวา BCM Life Cycle เป็นวงจรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้

1. การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Programme Management) เป็นขั้นตอนการจัดทำกรอบนโยบาย BCM โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ ในการจัดทีมงานด้าน BCM
2. เข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) เป็นกระบวนการทำความรู้จักกับองค์กร เข้าใจถึงสภาพขององค์กรว่าจะมีผลกระทบทางธุรกิจหรือความเสี่ยงได้เท่าใดโดยผ่านวิธีการ ดังนี้ Read the rest of this entry »

เทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
Jan 30th, 2014 by pongpith

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 โดยมีวิทยากรคือ

1. คุณอิทธิพล ศรีอิทยาจิต  Managing Director บริษัท Zenithsoft Co., Ltd.

2. คุณพัทธกานต์ ชนะกุล Managing Director บริษัท IntersoftBiz Co., Ltd

วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเนื้อหาในการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เทคนิคการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์

Social Media Marketing

เอกสารประกอบการฝึกอบรม_

 

การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด
Jul 30th, 2013 by pongpith

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด”

แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ   เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2556

โดยทีมวิทยากร คณาจารย์จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้คือ

1. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด

2. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์จริง

3. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติจริง

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเนื้อหาในการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน

 

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa
© RMUTT