เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

โครงการอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0
November 6, 2017
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Infographic
May 10, 2018

เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม

เนื้อหาโดยสรุป

บรรยายโดย  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน เราต้องมุ่งมั่นพัฒนา

 1. การ ชนะใจตน การรู้จักและเข้าใจความต้องการของชีวิต
 2. การ ชนะใจผู้อื่น เพื่อให้เกิดการยินยอมรับพร้อมสนับสนุน
 3. การทำความเข้าใจงานและการบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 4. การทำความเข้าใจสถานการณ์ เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา

องค์กรต้องปรับบตัวในศตวรรษ คือ

 • ความรวดเร็ว ยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นยุคของการแข่งขันอย่างเสรี
 • บริษัทต่างๆทั่งโลกสามารถเข้ามาค้าขายได้
 • ความคุ้มค่า
 • เน้นเรื่องของ คุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับราคา
 • คุณภาพและความสามารถของผู้ให้บริการ
 • เอาใจใส่ลูกค้า มากกว่าเดิม ต้องมีข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
 • เพื่อที่จะบริการได้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Quality With Ownership Buil-In คือ

การผลิตงานที่มีคุณภาพสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทำงานให้งานออกมา คุณภาพดี รู้ว่าต้อง Control งานอะไร รู้ว่าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ทันที

 

 

 

 

 

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ความก้าวหน้าในอาชีพมักจะถูกกำหนดโดยองค์กร หรือ เรียกว่า ระบบ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การเติบโตในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่าง คือ

 1. ปัจจัยภายใน คือ ความพร้อมของตัวเราเอง
 2. ปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์ที่เอื้อหรือไม่เอื้อต่อการเติบโต

เทคนิคการทำงานกับผุ้บริหารหัวก้าวหน้า

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

คนเราต้องรู้จักที่มีการวางแผนที่เดินทางย่อมไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าและเร็วกว่าคนที่ไม่มีการวางแผนที่นำทางอย่างแน่นอนและต้องรู้จักการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ