ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

Improving English Communication Skills
July 17, 2017
การปรับบทบาทของห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
August 31, 2017

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การอบรม เรื่อง ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี วิทยากรโดย  ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประกอบด้วยประเด็น มายาคติ & มโนคติ อุดมศึกษาไทย, การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา, การสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา, การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน ส่วนเรื่อง การบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์และความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร.ธัญบุรี เป็นการเสวนาโดย ผศ.วิชัย ผดุงศิลป์ ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย และตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. … เป็นการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ดังนี้

 1. การกำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจของรัฐมนตรีควรมีมากน้อยแค่ไหน (มาตรา 10,11,25)
 2. บทบาทหน้าที่ของ สกอ. ที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงควรเป็นอย่างไร (มาตรา 13,14)

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. … โดยมีประเด็นที่กล่าวถึง ดังนี้

1. ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 22)
2. องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มาตรา 24,27)
3. หน้าที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา การจัดการศึกษากองทุน

ภาพจาก  jobsdb.com

สถาบันอุดมศึกษาไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนี้

          มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ “ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ… เป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”

          มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ “มหาวิทยาลัย… มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกฎหมายอื่น”

          มหาวิทยาลัยเอกชน “มหาวิทยาลัย… ที่จัดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ความแตกต่าง ม.ราชการ กับ ม.ในกำกับ

          ม.ราชการ

– การบริหารงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
– การบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2551

          ม.ในกำกับ

– การบริหารงบประมาณ ตามระเบียบและข้อบังคับของตนเอง
– การบริหารงานบุคคล ตามระเบียบและข้อบังคับของตนเอง

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทุก พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกันหลายมาตรา

 1. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 2. พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

การแต่งตั้งคนไม่มีสถานภาพ

 1. ขัดต่อกฎหมาย ม.ราชการ
 2. เบิกเงินเดือน ค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินไม่ได้
 3. ไม่สามารถเอาผิดทางวินัยได้
 4. ไม่มีผู้บังคับบัญชา

การสร้างระเบียบธรรมาภิบาล ในการบริหารโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล มีกระบวนการ ดังนี้

 1. การควบคุม (Control)
  • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ คู่มือ
  • ประเมิน ประกันคุณภาพ
 2. ปัจจัยนำเข้า (Input)
  • นายกคณะกรรมการสภา
  • อธิการบดี และผู้บริหาร
  • บุคลากร นักศึกษา
  • ทรัพย์สินรายได้
 3. ผลผลิต (Output)
  • คุณภาพบัณฑิต
  • สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
  • เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
 4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
  • รายงานผลการดำเนินงานแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ประเมินผู้บริหารแบบ 360 องศา

ปัญหาและความต้องการของบุคลากร

          ข้าราชการ

 1. การปรับเพิ่มเงินเดือน 8% ให้เทียบเท่าข้าราชการครู
 2. บัญชีเงินเดือนแยกออกมาจากข้าราชพลเรือนอื่นๆ

          พนักงาน

 1. การให้จ่ายเงินเดือน 1.5 และ 1.7 เต็ม
 2. สัญญาจ้างและการไม่ถูกให้ออกอย่างไม่เป็นธรรม
 3. สวัสดิการรักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

สิทธิข้าราชการถูกจำกัด โดย สกอ.

 1. ลาออกไปสมัคร สส. กลับเข้ารับราชการไม่ได้
 2. การโอนย้ายต่างสังกัดไม่ได้

การพัฒนาบุคลากรในสถาบัน

 1. ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
 2. ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ
 3. ให้มีผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 4. ให้สายสนับสนุนได้ดำรงตำแหน่งและมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

ในส่วนของการอภิปรายโดยตัวแทนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการให้เกิดความมั่นคงทางอาชีพและความสุขในการทำงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใน มทร.ธัญบุรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสวัสดิภาพของบุคลากรทุกคน  ความมั่นคงในการทำงาน ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ความมั่นคงในอาชีพและความสุขในการทำงานของบุคลากรจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่เลือกลงมือปฏิบัติหรืออยู่นิ่งเฉย ทางเลือกที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อทางออกที่แตกต่างเช่นกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทราบถึง พ.ร.บ. และมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน รวมถึงทำให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เสวนากับผู้ฟัง และได้ทราบถึงผลประโยชน์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรจะได้รับ

Comments are closed.