Digital Object Identifier

April 24, 2015

ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การสัมมนา เรื่อง “ดีโอไอ-ไทยแลนด์  (DOI-Thailand)” ในครั้งนี้ โดย นางสาวเพชรา สังขะวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของ DOI ในประเทศไทย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เป็นองค์กรหลักในการกำหนดรหัส DOI ของงานวิจัยในประเทศไทย ซึ่ง DOI (Digital […]