February 7, 2012

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าอบรมคลินิกนักวิจัย เป็นการสอนใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National Researc Project Management (NRPM) ที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบสงบ ต่อไปนี้ใครจะทำวิจัยถ้าไม่ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRPM ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในระบบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1-preaudit อยู่ในความรับผิดชอบของนักวิจัย เป็นส่วนที่นักวิจัยเป็นคนนำข้อมูลเข้า 2-Ongoing อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในระดับหน่วยงาน เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าผู้รับผิดชอบส่งมาให้ดำเนินการในส่วนใด นักวิจัยจึงจะทำได้ […]