suraporn onputtha

November 10, 2009

การนำเสนอผลงาน

นักเรียนหลายคนพบว่าเมื่อได้รับมอบหมายงานให้นำเสนอ ส่วนใหญ่มักรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวเอามากทีเดียว แต่จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นหากมีการฝึกฝนอยู่เสมอ แล้วในที่สุดก็จะค้นพบว่าตัวเองนั้นก็สามารถนำเสนอผลงานได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นด้วย   ข้อพิจารณา เตรียมตัวให้พร้อม  – รู้ในสิ่งที่จะนำไปเสนอและทำความเข้าใจอย่างแท้จริงและถ่องแท้ จงจำไว้ว่าเวลามีจำกัด  – อย่าพยายามนำเสนอให้เกินเวลาที่ได้กำหนดไว้ พยายามนำเสนอแบบมีชีวิตชีวาและดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง – น้ำเสียงและการเน้นคำเป็นสิ่งที่สำคัญ   การเตรียมการนำเสนอ เตรียม ส่วนแนะนำ เนื้อหาและบทสรุป ระดมสมองหาจุดสำคัญของเนื้อหา และส่วนประกอบสนับสนุนอื่นๆ ห้ามใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่เข้าใจ ใช้การจดบันทึกด้วยคำสำคัญๆมากกว่าการอ่านจากกระดาษที่เตรียมมา เตรียมอุปกรณ์การนำเสนอ ภาพโปสเตอร์ […]