knowledge


รศ
. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อลูกค้าซึ่งทำให้ธุรกิจต้องกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่

– การลดขนาด การลดต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจเติบโต

– ธุรกิจประสบกับความยากลำบากในการรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายสินค้าให้ยั่งยืน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวงจรชีวิตของสินค้าที่มีอายุสั้นลง

– ลูกค้าเป็นแรงขับเคลื่อนของการเติบโตทางธุรกิจดังนั้นธุรกิจจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนลูกค้าและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่

– ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้า ช่วยเพิ่มการคาดหวังของลูกค้า และโอกาสในการสร้างคุณค่ามีการขยายตัวและแตกตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตามธุรกิจส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในตัวลูกค้าโดยจะเห็นได้จากการที่ธุรกิจจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการกับลูกค้าแต่ลูกค้าเพียงร้อยละ 48 เท่านั้นที่พอใจกับบริการที่ให้นอกจากนี้ยังพบว่าต้นทุนต่อการติดต่อทางการขายเพิ่มมากขึ้นแต่ผลิตภาพที่ได้จากการขายลดลง รวมทั้งธุรกิจบางแห่งได้ทุ่มเทจำนวนเงินมหาศาลให้กับการพัฒนาสินค้าใหม่แต่อัตราการล้มเหลวมีมากถึงร้อยละ 70

จากการสำรวจพบว่าบริษัทที่มีการเติบโตจะมีการเชื่อมต่อกับลูกค้ามากกว่า โดยบริษัทเหล่านั้นเน้นที่ลูกค้าหลัก ใช้เทคโนโลยีที่สามารถทำให้เรียนรู้และส่งคุณค่าไปยังลูกค้า และได้รับความพอใจจากลูกค้า ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาเกี่ยวกับลูกค้าได้แก่ ตราสินค้า บุคลากร ข้อเสนอด้านคุณค่า และเทคโนโลยี

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) และการจัดการความรู้ของลูกค้า (Customer Knowledge Management หรือ CKM)

March 13, 2012

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) และการจัดการความรู้ของลูกค้า (Customer Knowledge Management หรือ CKM)

รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อลูกค้าซึ่งทำให้ธุรกิจต้องกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่ – […]
February 8, 2012

วิธีการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน

การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพ เนื่องมาจากทุกคนต้องมีการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การหาหนังสือมาอ่าน จากสถิติของประเทศไทยในเรื่องของการอ่านหนังสือนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยยังต่ำมาก เพราะเหตุผลใดกันหนอ […]
February 7, 2012

กฎหมายเบื้องต้นที่เราต้องรู้

ในการใช้ชีวิตประจำวันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กฎหมายเบื้องต้นที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อน มีอะไรบ้างลองนึกกันดู นึกออกกันหรือเปล่าเอ่ย เมื่อมีคนเกิด เราทราบไหมว่าเราต้องทำอย่างไรภายในระยะเวลาเท่าไร เมื่อเราต้องย้ายที่อยู่จากทะเบียนบ้านเราจะต้องทำอย่างไร […]
February 7, 2012

การจัดการไฟล์เรื่องสำคัญอันดับต้นก่อนนำเผยแพร่

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งาน WordPress ทำให้รู้ว่าเรายังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟล์ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้สร้างไฟล์ข้อมูลเองสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นทั้งจากเครื่องตนเองและจากการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากการอบรม WordPress ทำให้เราได้ตระหนักในด้านใดบ้าง […]
February 7, 2012

เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา […]