May 12, 2016

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ : ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog วันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย (สงขลา) สรุปรายละเอียดเนื้อหาการประชุม การสร้างคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศด้วย Dspace ซึ่ง Dspace นั้นเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด […]
May 12, 2016

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 โดยจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เรื่อง โปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace คลังปัญญา : […]
April 8, 2016

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library, เรื่อง แนวทางการ Digitized […]
April 8, 2016

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete 2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3. ฐานข้อมูล American Chemical Society : […]
April 8, 2016

การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และเรื่อง การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม มีประเด็น ดังนี้ 1. […]
April 4, 2016

ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การใช้ห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าใช้มากขึ้นจากเดิม โดยสังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษาที่เข้ามาใช้ปัจจุบันไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เข้ามาใช้ในห้องสมุด และมีการนำแท็บเล็ต หรือมือถือ เข้ามาใช้ในการค้นหาข้อมูลแทนการค้นจากหนังสือเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ห้องสมุดจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานปัจจุบัน