February 7, 2012

เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะในระดับไหน จากการอบรมในวันนี้ ได้เรียนรู้มากมายทั้งจากเนื้อหาการบรรยาย และกรณีศึกษาที่อาจารย์มาให้ดู สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอบรมมีดังนี้ เรื่องของทัศนคติ “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” และหลักการ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” ความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน การสอนงาน (coaching) ปัจจัยที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 […]