webometrics Ranking

February 10, 2012

แนวทางการพัฒนาเวบไซต์ของคณะและหน่วยงาน

ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในหลายๆด้าน ความต้องการข้อมูลข่าวสารของ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เปลี่ยนไป คือมีการเข้ามาค้นห่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บต์มากขึ้น ทั้งจากการเข้าทางตรง การเข้าผ่านเครื่องมือสืบค้น การเข้าผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) ดังนั้น หน่วยงานต่างๆควรมีความตระหนักและปรับปรุงเขื้อหาและรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆเช่น การตรวจสอบข้อมูลที่เป็น Static Page ที่เป็นข้อมูลที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าชมที่เป็น นักเรียน นักศึกษา  เข้ามายี่ยมชมได้รู้จักและเข้าใจในบทบาท บริการ และข้อมูลทางสถิติต่างๆ ซึ่ง โดยมีการจัดหมวดหมู่ของเมนูต่างๆให้สามรถเข้าชมได้อย่างสะดวก […]