sarinee1984

June 7, 2010

WiL (Work-Integrated Learning) มิติใหม่ของอุดมศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) คณะกรรมการบริหาร จัดโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 09:00 – 15:00 น. ดาวน์โหลดเอกสาร เล่มที่ 1 คู่มือWiL (Work-Integrated Learning) มิติใหม่ของอุดมศึกษาไทย