การพัฒนาตนเอง

September 20, 2019

ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.กระบี่

แหล่งที่มาภาพ: www.egat.co.th/ นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์   โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  ในปี พ.ศ. 2539 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งใหม่ในบริเวณโรงไฟฟ้าเดิม และผ่านความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ได้รับอนุญาตโครงการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. […]
September 20, 2019

การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

แหล่งที่มาภาพ: https://www.freepik.com   นางวันดี เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์   การวิเคราะห์งาน                 ท่าน ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี ได้สรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานไว้ว่า  การวิเคราะห์งาน  คือ กระบวนการพิจารณา จำแนก แยกแยะ ประเมินผลการจัดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอย่างเป็นระบบเพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ งานที่จะนำมาวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่ ได้แก่ […]
July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม การอบรมเน้นเนื้อหาในส่วนของการแนะนำเรื่อง Devices ที่ใช้สนับสนุนการทำงานแบบ Smart Teacher และการใช้งาน Office 365 ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก ดังนี้ การสอนแบบ Smart Teacher           การสอนแบบ Smart […]
July 7, 2017

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier วิทยากรโดย  คุณณัฐพล ศรีสุรักษ์ เพื่อพัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย การเขียนงานวิจัยที่ดีให้ได้รับการตีพิมพ์ และประเมินผลกระทบการทำวิจัย (Application of Elsevier Research Platform in Research Development) จากฐานข้อมูล ScienceDirect , Scopus […]
July 5, 2017

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  มีเนื้อหาการประชุมประกอบด้วยเรื่อง โครงสร้าง Metadata , หลักการใช้งาน Metadata ตามมาตรฐาน Dublin Core,  หลักการการใช้งานระบบ TDC, การสร้าง Template เพื่อการบันทึกข้อมูล Metadata, การใช้ Crosswalk […]
July 5, 2017

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X8  โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร มีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเรื่อง การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ ( New library), การตั้งค่าใน Library, การจัดการข้อมูล, การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote, การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณนุกรม (ฺBibliography Style) […]