การพัฒนาตนเอง

แหล่งที่มาภาพ: www.egat.co.th/

นางวันดี  เจียมสมบุญ
ตำแหน่ง  บรรณารักษ์

 

โรงไฟฟ้ากระบี่

เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  ในปี พ.ศ. 2539 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งใหม่ในบริเวณโรงไฟฟ้าเดิม และผ่านความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ได้รับอนุญาตโครงการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 และเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547

กำลังการผลิตและคุณประโยชน์

ในปัจจุบันโรงไฟฟ้ากระบี่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาดกำลังผลิตติตั้ง 340 เมกะวัตต์ ออกแบบให้สามารถทำงานได้ทั้งใช้น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้ากระบี่ จึงช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการจ้างงานภายในท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ติดตั้งระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ชนิดเปียก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซดังกล่าวสูงถึง ร้อยละ 90 เพื่อลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังนำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และได้ผ่านการประเมินได้รับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ระบบการบำบัดน้ำที่นำมาใช้ในระบบหล่อเย็น ได้ใช้วิธีหมุนเวียนน้ำในกระบวนการระบายความร้อนจากเครื่องควบแน่น ส่วนน้ำเสียจะถูกปรับสภาพให้เป็นกลางที่ Neutralization Basin และสูบไปยังบ่อตกตะกอน แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลง ก่อนดึงกลับสู่คลองปกาสัยต่อไป

กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 6 เมกะวัตต์ขึ้นไป ในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร โดยการเก็บเงินที่ได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เข้ากองทุนและนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ของชุมชน เช่น การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี รวมทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ห้องแสดงซากดึกดำบรรพ์โรงไฟฟ้ากระบี่

ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์เป็นซากสิ่งมีชีวิต และซากพืช ในปี พ.ศ. 2504 กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมงต์เปลลิเย่ร์ประเทศฝรั่งเศล ได้สำรวจซากสิ่งมีชีวิตมีกระดูกสันหลังโบราณหลายชนิดจากเหมืองถ่านหินลิกไนต์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ครั้งสำคัญ เป็นซากดึกดำบรรพ์ของลิงชนิดใหม่ของโลกที่มีสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์ในปัจจุบัน มีชื่อว่า “สยามโมพิเทคัสอีโอซีนัส” ซากส่วนที่พบเป็นกรามและฟัน มีอายุเก่าแก่นานกว่า 35-37 ล้านปี การค้นพบครั้งนี้ได้สร้างข้อสันนิษฐานใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์ ว่าน่าจะมีศูนย์กลางของวิวัฒนาการในทวีปเอเชียและขยายไปทั่วโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของเสือเขี้ยวดาบครั้งแรกในประเทศไทยมีอายุเก่าแก่กว่า 40 ล้านปี รับรองโดยมหาวิทยาลัยมงต์เปลลิเย่ร์ แห่งประเทศฝรั่งเศล ซึ่งเสือเขี้ยวดาบนั้นถือเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 10,000 ปี ที่เรียกกว่าเสือเขี้ยวดาบเพราะเขี้ยวข้างบนของเสือชนิดนี้มีลักษณะแบนและโค้งเหมือนมีดดาบ  สามารถจูโจมเหยื่อได้ดุเดือนและฉีกกระชากด้วยฟันที่แหลมคมและฉลับไว้ นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์อื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยประมาณ 27 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู เต่า จระเข้ 6 ชนิด จากดึกดำบรรพ์ของหอย ปลาชนิดต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ของสมเสร็จ กระจง หนู รวมถึงสัตว์ต้นตระกูลเท่าแก่ที่สุดของฮิปโปโปเตมัส รวมถึงยังพบซากพืชใบเลี้ยงเดียว ใบเลี้ยงคู่ ตลอดจนถึงซากของต้นไม้กลายเป็นถ่านหินอายุ 35 ล้านปีที่ยาวและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมา

โรงไฟฟ้ากระบี่จึงได้รับการย่อมรับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ที่นอกจากเป็นหลักฐานสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้ว ยังช่วยให้นักธรณีวิทยาสามารถกำหนดอายุของชั้นหินในบริเวณที่พบได้อีกด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (ศูนย์ปลานิโม) จังหวัดกระบี่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกรมประมงหรือเดิมคือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดกระบี่สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกรมประมงได้รับการก่อสร้าง ตามโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อยของกรมประมง ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะการณ์ในปี พ.ศ.2528 – 2529 โดยใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และจาก OPEC FUND ร่วมกับเงินสมทบ จากรัฐบาลไทยเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 83,145,939.00 บาท ใช้พื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองจิหลาดเป็นพื้นที่ 93 ไร่ 3 งาน 45 ตาราวา ก่อสร้างแล้วเสร็จและกองนโยบายและแผนงานประมง ได้ส่งมอบให้กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 และเปิดดำเนินการในปีเดียวกัน

ผลงานวิจัย
2544
1. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลกุ้งเหลือง
2. ปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ปลากะรัง
2545
1. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลปลาหูช้าง
2. ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา
3. การเลี้ยงปลากะรังแดงจุดฟ้าจากธรรมชาติในกระชังที่ระดับความถี่ของการให้อาหารต่าง ๆ กัน
2546
1. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหิน
ที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด
2. ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลา
กะรังเหลืองจุดฟ้า
3. พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ
พิเศษ นวัตกรรมปลาการ์ตูน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน 13 สายพันธุ์แห่งแรกในประเทศไทย
2551
1. คัพภะวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน
2. การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ


 ประโยชน์ที่ได้รับ

                       ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงไฟฟ้ากระบี่ กระบวนการผลิตไฟฟ้า และได้เข้าชมซากดึกดำบรรพ์ที่ของสิ่งมีชีวิต เช่น เสื้อเขี้ยวดาบ ซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้ว กว่า 10,000 ปี เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน และได้ทราบความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (ศูนย์ปลานีโม) การเพาะเลี้ยง การอนุบาล การขยายพันธุ์ปลา

September 20, 2019

ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.กระบี่

แหล่งที่มาภาพ: www.egat.co.th/ นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์   โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรก […]
September 20, 2019

การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

แหล่งที่มาภาพ: https://www.freepik.com   นางวันดี เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์   […]
July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 […]
July 7, 2017

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier […]
July 5, 2017

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย […]
July 5, 2017

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม […]