February 8, 2012

การพัฒนาบุคลากร

คุณเคยเกิดคำถามเหล่านี้บ้างหรือไม่ ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคลากร มันจำเป็นขนาดไหน การไปพัฒนาบุคลากร เขาไปทำอะไรกัน หรือว่าไปเที่ยวกันแน่ เรามาพิจารณากันว่า การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญหรือจำเป็นอย่างไร บุคลากร สำคัญอย่างไร การพัฒนาบุคลากรมีกี่แบบ พัฒนาบุคลากรแล้วได้อะไร กลับมาต้องทำอย่างไร ทุนทางปัญญาคืออะไร อย่างเราๆ จะเป็นทุนทางปัญญาได้ไหม บุคลากรสำคัญอย่างไร เวลซ์ (Welch, 2001 อ้างถึงใน ศิริอร  พงษ์สมบูรณ์, 2545:2) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การใดต้องการเป็นองค์การชั้นนำและสร้างความสำเร็จให้กับองค์การนั้น […]
September 9, 2009

บทบาทของ HR รุ่นใหม่

เรื่อง บทบาทของ HR รุ่นใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 67  คน  […]