February 7, 2012

โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว งานวิจัยนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถหาได้สะดวกและราคาไม่แพงมากเหมือนที่ผ่านมา การแข่งขันอย่างเสรี ทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์อย่างสูงสุด  การวิจัยก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีโปรแกรมที่จะช่วยให้นักวิจัยทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เราลองมาดูกันว่าปัจจุบันโปรแกรมสนับสนุนการทำงานวิจัยมีอะำไรบ้าง โปรแกรมที่ใช้สนับสนุนโดยทั่วไปมีดังนี้ โปรแกรมทีั่่่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ web directory และ search engine ต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สนับสนุนงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ บอกรับแตกต่างกันไปตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ เช่น IEEE […]
February 7, 2012

ฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้มีโอกาสให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในการการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการใช้โปรแกรมในการจัดการรายการอ้างอิงงานวิจัย EndNote ทำให้ทราบว่า นักศึกษารู้จักแต่ฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมีอีกหลายฐาน เช่น ฐาน pubmed, ACS, Web of Science แม้กระทั่ง Ingentaconnect ก็ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้ค้นคว้ากัน ขอยกตัวอย่างฐานข้อมูล ที่ได้ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าดังนี้ ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ […]
January 27, 2012

โปรแกรม EndNote

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการรับฟังการใช้งาน EndNote โดยหัวเรื่องของตารางการอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote  โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำบรรณานุกรม โดย EndNote นั้น สามารถกำหนดรูแบบเองได้ และมีรูปแบบให้เลือกจัดการได้มากว่า EndNote Web เพราะ EndNote Web นั้น จะต้องใช้งานตามรูปแบบที่มีให้เท่านั้น ในการจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote มีเครื่องมือในการจัดทำได้หลายรูปแบบ […]