May 30, 2024

แนะนำหนังสือ Knowledge management (KM)

ความรู้ในองค์กรคือ Big data ที่สำคัญที่สุด สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ โดย ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์, ญาณี โชคสมงาม ; บรรณาธิการ พรเพ็ญ รัตนโพธิ์แสงศรี. ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน องค์กรของเราจะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างไรและจะมีวิธีการใดที่จะติดอาวุธให้กับองค์กร และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คือคำตอบ เพราะ KM จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการทำงาน […]
March 13, 2012

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.2539 ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะมีการประชุม หนังสือหรือบทความที่กล่าวถึงการจัดการความรู้ไม่มากนัก โดยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ความรู้ที่ยังไม่มีการถ่ายทอด (Tacit Knowledge) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) แต่ปัจจุบันศาสตร์ในเรื่องการจัดการความรู้ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีการจัดประชุม หนังสือ และวารสารจำนวนมาก โดยเรื่องที่ศึกษาจะเกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์ […]
March 13, 2012

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) และการจัดการความรู้ของลูกค้า (Customer Knowledge Management หรือ CKM)

รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อลูกค้าซึ่งทำให้ธุรกิจต้องกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่ – การลดขนาด การลดต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจเติบโต – ธุรกิจประสบกับความยากลำบากในการรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายสินค้าให้ยั่งยืน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวงจรชีวิตของสินค้าที่มีอายุสั้นลง – ลูกค้าเป็นแรงขับเคลื่อนของการเติบโตทางธุรกิจดังนั้นธุรกิจจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนลูกค้าและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ – ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้า ช่วยเพิ่มการคาดหวังของลูกค้า และโอกาสในการสร้างคุณค่ามีการขยายตัวและแตกตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในตัวลูกค้าโดยจะเห็นได้จากการที่ธุรกิจจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการกับลูกค้าแต่ลูกค้าเพียงร้อยละ 48 เท่านั้นที่พอใจกับบริการที่ให้นอกจากนี้ยังพบว่าต้นทุนต่อการติดต่อทางการขายเพิ่มมากขึ้นแต่ผลิตภาพที่ได้จากการขายลดลง […]
August 10, 2011

การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan)

เรื่อง             การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan) วันที่อบรม      วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร         ศาสตราจารย์ ดร. จีระ  หงส์ละดารมภ์  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ    สรุปเนื้อหาการบรรยาย                  การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) […]
September 11, 2009

KM จากการปฎิบัติสู่การวางแผน (Episode 1)

การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเป็นมา                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ดำเนินการประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือ อาคาร 1(อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีพื้นที่ขนาด 807 ตารางเมตร […]