February 8, 2012

การพัฒนาบุคลากร

คุณเคยเกิดคำถามเหล่านี้บ้างหรือไม่ ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคลากร มันจำเป็นขนาดไหน การไปพัฒนาบุคลากร เขาไปทำอะไรกัน หรือว่าไปเที่ยวกันแน่ เรามาพิจารณากันว่า การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญหรือจำเป็นอย่างไร บุคลากร สำคัญอย่างไร การพัฒนาบุคลากรมีกี่แบบ พัฒนาบุคลากรแล้วได้อะไร กลับมาต้องทำอย่างไร ทุนทางปัญญาคืออะไร อย่างเราๆ จะเป็นทุนทางปัญญาได้ไหม บุคลากรสำคัญอย่างไร เวลซ์ (Welch, 2001 อ้างถึงใน ศิริอร  พงษ์สมบูรณ์, 2545:2) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การใดต้องการเป็นองค์การชั้นนำและสร้างความสำเร็จให้กับองค์การนั้น […]