Competency

February 9, 2012

Competency

สมใจ วงศ์บุญรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ มีโอกาสเข้ารับฟังการเสวนางานบริการ ท่านผู้บริหารได้หยิบประเด็นเกี่ยวกับ Competency ขององค์กรมาถ่ายทอดให้ฟังพอมีความรู้บ้างก็เลยอยากเล่าสู่กันฟัง สรุปง่ายๆก็คือ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคนในองค์กร เป็นทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ และสมรรถนะหลักที่องค์กรต้องการประกอบด้วย รักองค์กรและหน้าที่ พัฒนาตนเอง มืออาชีพ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม จิตสาธารณะ ส่วนสมรรถนะในหน้าที่รับผิดชอบนั้น (บรรณารักษ์)ประกอบด้วย มีทักษะทางวิชาชีพ […]
February 7, 2012

มาทำความรู้จักระบบสมรรถนะ (Competency) กันดีกว่า

นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนก็ได้ยินคำว่า “competency” มันคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร แล้วถ้าเราไม่มี competency จะได้ไหม ทำไมคำนี้ถึงมีความสำคัญกับตัวเรา หรือว่าการทำงานของเรา มาสำรวจกันว่าเรามี competency กันหรือยัง มีครบหรือไม่ แล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เรา มี competency ในการทำงานอย่างครบถ้วน เดี๋ยวเรามาดูกัน   Competency หรือ สมรรถนะ มันคืออะไร […]
September 27, 2009

“จิตสาธารณะ” ทุนของมนุษย์ในโลกยุคใหม่

ที่มา : สำนักงาน ก.พ. 22 ตุลาคม 2550 “บุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้จะต้องมีจิตสาธารณะทั้ง 5 ประการ ประกอบรวมอยู่ในตัวของคนๆนั้น นอกจากนี้จิตสาธารณะทั้ง 5 ยังจะช่วยจรรโลงให้สังคมโลกในอนาคตเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น” ข้อความข้างต้นคือข้อสรุปจากหนังสือ Five minds for the Future ซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ Howard Gardner […]
August 27, 2009

สมรรถนะ คืออะไร?

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดังนี้ “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร” สมรรถนะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมการทำงาน การประเมินสมรรถนะก็คือการประเมินพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นประจำไม่ใช่การประเมินความสามารถสูงสุด สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอกระบวนการประเมินสมรรถนะไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
August 27, 2009

ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System)

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System) ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจึงให้กองบริหารงานบุคคลนำระบบดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยต้องนำความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) มาช่วยให้สามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้