ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System)

แนะนำมาตรฐาน ICDL (The International Computer Driving Licence)
August 26, 2009
สมรรถนะ คืออะไร?
August 27, 2009

ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System)

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System) ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจึงให้กองบริหารงานบุคคลนำระบบดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ
สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยต้องนำความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) มาช่วยให้สามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

องค์ประกอบของสมรรถนะ
1. SKILLคือความสามารถที่ต้องการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
2. KNOWLEDGE คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้บุคลากร
3. ATTRIBUTE คือลักษณะที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้บุคลากรพึงมี

มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำRT-COMPETENCY โดยแต่ละคณะ/วิทยาลัยฯและหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้เสนอชื่อคณะทำงาน และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดจ้างที่ปรึกษาร่วมวางแผนและจัดทำสมรรถนะของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานนำร่องที่ดำเนินการในเรื่องสมรรถนะมี 2 หน่วยงานคือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกองบริหารงานบุคคล

ปัจจุบันคณะทำงานได้จัดทำสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นโดยประกอบด้วย 6 สมรรถนะประกอบด้วย

  1. รักหน้าที่และองค์กร
  2. พัฒนาตนเอง
  3.  มืออาชีพ
  4. สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  5. ทำงานเป็นทีม
  6. จิตสาธารณะ

จากสมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะข้างต้น คณะทำงานจึงได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอต่อคณะทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสมรรถนะให้มีความเหมาะสมต่อไป