eAudiobook

January 27, 2012

OCLC ถ่ายโอนกิจการ Netlibrary ให้กับ EBSCO

เรียนท่านผู้ใช้บริการ Netlibrary eBook และ eAudiobook เนื่องจากได้รับเมล์แจ้งการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของตัวฐานข้อมูลและการใช้งานของ NetLibrary เพื่อให้ข่าวสารได้ทราบทั่วกันจึงขอแจ้งข่าวต่อในส่วนของข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับมา ดังนี้ Netlibrary เป็นของ OCLCแต่ปัจจุปันทาง OCLC ได้ถ่ายโอนกิจการ Netlibrary eBook และ eAudiobook ให้กับทางEBSCO เป็นผู้บริหารและให้บริการต่อไป ซึ่งทางบริษัท Advance Media Suppliesได้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายทุกประการจึงใคร่ขอชี้แจงข้อมูลตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ถึงการต้องเตรียมตัวของห้องสมุดและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น […]