การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน
November 24, 2009
แนะนำหนังสือน่าอ่าน “รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2551/2552”
December 17, 2009

การศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

ประเด็นการศึกษา
1. สถานภาพธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในปัจจุบัน

 • ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ และพัฒนาการของโครงสร้างคณะกรรมการ (Development of Committee Structure) เช่น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ
 • การตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสองสภา
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น เช่น สภาคณาจารย์ฯ สภานักศึกษา
 • บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Activities) เช่น การบริหารสินทรัพย์เชิงกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิธีการวัดการดำเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัย เช่น
 • ดัชนีวัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ค่าสถิติ หรือ Balanced Scorecard เป็นต้น
 • รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดประเมิน
 • วิธีการวัดความมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย เช่น
 • ภาพรวมการทำงานของสภามหาวิทยาลัย
 • ประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่น นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา และคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานด้านสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • ดัชนีวัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ค่าสถิติ หรือ Balanced Scorecard เป็นต้น
 • รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดประเมิน

2. สถานภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยใช้วิธีการเทียบเคียงกับองค์ประกอบของ ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ

 1. หลักนิติธรรม
 2. หลักคุณธรรม
 3. หลักความโปร่งใส
 4. หลักการมีส่วนร่วม
 5. หลักความรับผิดชอบ
 6. หลักความคุ้มค่า

*** สามารถตอบจาก Check List ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย

3. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย

3.1การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ

 • โครงสร้างการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 • บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

3.2 การบริหารงานตามพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น

 • การบริหารด้านการจัดการศึกษา เช่น การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน
 • การบริหารงานวิจัย
 • การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม
 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง การบริหารงานด้านสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย
 • การบริหารงานนักศึกษา เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ
 • การบริหารงานบุคคล
 • การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารและจัดการทั่วไป การบริหารงบประมาณ ทรัพย์สินและรายได้ การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
 • การบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่ดี วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และหรือจุดเด่นการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกำกับของสภามหาวิทยาลัย

5. ปัญหาหรืออุปสรรค ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย