การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
March 13, 2012
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
March 13, 2012

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)


ผศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์

รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค

การจัดการความรู้(Knowledgemanagementหรือkm)

นักวิจัยได้ให้ความสนใจในแนวคิดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) อย่างกว้างขวาง เมื่อประมาณ ปี 1998 (Nonaka & Takecuchi 1995; Sveiby, 1997) โดยคำจำกัดความของ KM จะแตกต่างกันตามขอบเขตและจุดเน้น

KM หมายถึง ความสามารถของกระบวนการภายในองค์กรที่จะคงไว้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ ขององค์กรตามประสบการณ์และความรู้ (Pan & Scarbrough 1999, p.362)

KM อาจหมายถึงกระบวนการจัดการของ องค์กรในการสร้างเก็บรักษา และนำความรู้ ขององค์กรกลับมาใช้ (Huang et al. 1999) ขณะเดียวกันก็พัฒนาวัฒนธรรมการสร้างความรู้โดยจุดหมายปลายทางที่จะสร้างและทำให้ทุนทางปัญญา (IC) สูงสุดเพื่อสร้างความเฉลียวฉลาดขององค์กรให้เพิ่มมากขึ้น

จุดประสงค์ของ KM

คือการเพิ่มประสิทธิผลที่ เกี่ยวข้องกับความรู้ขององค์กร โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น สี่ประเด็นหลักได้แก่

  1. การตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้
  2. การสร้างและอัพเดทโครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้ (Knowledge Infrastructure)
  3. การสร้าง การทำขึ้นใหม่ และการ จัดการทรัพย์สินความรู้ (KnowledgeAssets)
  4. การใช้ทรัพย์สินความรู้อย่างมีประสิทธิผล

 

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download: การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)