แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/

นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว
ตำแหน่ง  บรรณารักษ์

EBSCO Update new technology & innovation 

การประชุมสัมมนา EBSCO Annual Conferences 2018 ซึ่งจัดโดยบริษัท EBSCO เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จากการเข้าร่วมพอจะสรุปเนื้อหารายละเอียดได้ดังนี้

FOLIO Project

Folio Project (The future of libraries is open) เป็น open source Library services platform (LSP) ที่กำลังพัฒนา โดยมีแพลทฟอร์มการให้บริการห้องสมุดแบบเปิด ซึ่งมี module ที่ช่วยในการจัดการทรัพยากร การแคตตาล็อกและอื่นๆ รวม 9 module สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน wiki folio

EDS Resource sharing

การ sharing ใน EDS หมายถึง การแชร์ข้อมูลที่เป็นเมทาดาทา (matadata) เท่านั้น ไม่ใช่แชร์ในรูปแบบ full text  โดยมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกัน สามารถเห็นได้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีสิ่งพิมพ์ เอกสาร หนังสือ วารสารอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยราชมงคลลงนามร่วมกันซื้อ ebook สาขาต่างๆ กับมหาวิทยาลัยราชมงคลด้วยกัน แต่ละมหาวิทยาลัยราชมงคลที่ร่วมมือกันจะสามารถเห็น ebook สาขาต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลด full text ได้ แต่หากต้องการ full text จะต้องส่งแบบฟอร์มการร้องขอไปยังมหาวิทยาลัยราชมงคลนั้นๆ เอง

Model – รูปแบบการใช้งาน

  • Publication sharing
  • Catalog sharing
  • Document Delivery
  • EBook sharing

What we get?  สิ่งที่ได้รับ

  • ความต้องการจากผู้ใช้
  • ความร่วมือในระดับภูมิภาค
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ลด process

Team – กลุ่มความร่วมมือ

  • คณะทำงานในแต่ละภาคส่วน

New Functionality

Alexta  เป็นคำสั่งใหม่ ในการสืบค้นผ่าน EDS โดยการถามหรือใช้เสียงพูดแทนการพิมพ์

Ebooks request เป็นคำสั่งใหม่ที่จะมีเพิ่มขึ้นมา เพื่อการซื้อขายแบบ real time ในกรณีที่ผู้ใช้สืบค้นหนังสือเล่มที่ต้องการ แต่ห้องสมุดไม่มีให้บริการ ดังนั้นผู้ใช้สามารถเสนอซื้อหนังสือเล่มนั้นได้ โดยคลิกคำสั่ง  ซึ่งรายละเอียดสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักพิมพ์หรือบรรณารักษ์

Responsive Screen ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาจาก smart phone หรือ computer laptop ได้ในรูปแบบหน้าจอเดียวกัน และมีฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนกัน

EBSCO (GDPR)  General Data Protection Requlation Update

EBSCO มีการป้องกันความปลอดภัยมากขึ้น โดยได้กำหนดเป็นมาตรฐานโลกเพื่อการป้องกันข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ จึงได้กำหนดความปลอดภัย โดยให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก EBSCO ปฏิบัติดังนี้

HTTPs Enforcement  โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทำการปรับปรุงเพื่อซัพพอร์ตกับ HTTPs

และจะบังคับใช้เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 (HTTPS  Enforcement across EBSCO products: Mid – Dec 2018)

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ได้ทราบข่าวสารข้อมูลที่มีการอัพเดทใหม่เพื่อนำมาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อมูล และเพื่อเป็นความรู้ในการให้บริการฐานข้อมูลต่อไป

 ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

วิทยากรเป็นชาวต่างชาติ ทำให้เข้าถึงเนื้อหาได้ไม่มากเท่าที่ควร

Comments are closed.