โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตร “การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Work process design & analysis)

EBSCO Annual Conferences 2018
September 19, 2018
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
September 25, 2018

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตร “การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Work process design & analysis)

แหล่งที่มาภาพ : www.manpowerthailand.com

นายวันชัย แก้วดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

การบรรยายในหัวข้อ  “การมองการทำงานขององค์กรแบบใหม่ในเชิงระบบ และการจัดการองค์กรใน 3 ระดับ ( Organization /Process/Job Level) โดย นายจำลักษณ์  ขุนพลแก้ว สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) คือขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ โดยเริ่ม ตั้งแต่การนำเงินมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์  วัตถุดิบ ค่าแรง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านต่างๆแล้วทำการจำหน่ายสินค้าหรือบริการออกไป เพื่อให้ได้มาซึ่งรายรับแกธุรกิจ หลังจากนั้นจึงนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อดูผลได้สุทธิว่า  กำไรหรือขาดทุน แล้วจึงนำเงินนั้นมาใช้เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป กระบวนการทางธุรกิจจะเริ่มต้นเมื่อเมื่อมีผู้สั่งซื้อ (Trigger) เข้ามา ต่อจากนั้นกระบวนการ(Process Steps)จะดำเนินไปเรื่อยจนถึงขั้นการส่งสินค้าให้กับลูกค้า (Customer) ซึ่งสามารถนำมาเขียนเป็นระบบงานได้ดังนี้

การจัดการกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ(Process Management and Improvement)

การจัดการกระบวนการ (Process Management)

– การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจ

– การจัดหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในแต่ละกระบวนการภายในองค์กร

การปรับปรุงกระบวนการ (Improvement)

– การบ่งชี้ประเด็นวิกฤต หรือโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ

– การบ่งชี้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิกฤตหรือโอกาส

– การอภิปรายและวิเคราะห์กระบวนการปัจจุบัน

– การออกแบบกระบวนการใหม่ที่ควรจะเป็น

– การดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

1.   แผนภูมิระบบธุรกิจ (Super-System Map)

2.   แผนภูมิกระบวนการสัมพันธ์ (Process Relationship Map)

3.   แผนภูมิหน่วยงานสัมพันธ์ (ทั่วไป) (Function Relationship Map) (General)

4.  แผนภูมิหน่วยงานสัมพันธ์ (เฉพาะ) (Function Relationship Map) (Specialist)

5.  แผนภูมิกระบวนการสัมพันธ์แบบข้ามสายงาน (Cross – Function Process Map)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.  ได้รับความรู้ในเรื่องในการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน และการปรับปรุงกระบวนการใหม่

2.  แก้ไขข้อบกพร่องของระบบงานปัจจุบัน

3.  นำความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน และการปรับปรุงกระบวนการใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น