การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

บทบาทของ HR รุ่นใหม่
September 9, 2009
KM จากการปฎิบัติสู่การวางแผน (Episode 1)
September 11, 2009

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

เรื่อง การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  

สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

                17  คน   

 สรุปเนื้อหาการบรรยาย  

                เริ่มจากการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม Identification of training needs)  การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กรอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จและการพัฒนา อย่างไรก็ตามทฤษฎีต่าง ๆ ช่วยผู้ที่รับผิดชอบงานด้านนี้ได้เพียงเล็กน้อย การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่อง ของการตัดสินใจว่า ความจำเป็น (needs) นั้นอยู่ที่ใด และสำคัญ แค่ไหนเท่านั้น การจัดลำดับความสำคัญของความจำเป็นถือเป็น สิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน โดยต้องมีการเชื่อมโยงกับความจำเป็นของส่วนงานต่างๆ (functions) ในองค์กร ทั้งเชื่อมโยงกับองค์กรในภาพรวมด้วย (as a whole)

          แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการวิเคราะห์ระดับองค์กร

 1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนด มาตรฐานการทำงาน (Performance Standard)
 2. แผนกำลังคน (Manpower Plan) ซึ่งจะเป็นตัวทำนายช่องว่างกำลังคนที่เกิดจากการเกษียณ การเลื่อนตำแหน่งหรือการลาออก
 3. Skills Pool ซึ่งเป็น inventory ของความรู้และทักษะภายในองค์กร ในการรักษาระดับความเหมาะสมของ inventory นั้นอาจจะเป็นตัวชี้ถึงความจำเป็นในการฝึกอบรม นอกจากนั้นอาจจะต้องทำนายความต้องการ ทักษะต่าง ๆ ในอนาคตซึ่งทักษะดังกล่าวยังไม่มีในองค์กร ณ เวลาปัจจุบัน
 4. ดัชนีชี้วัดบรรยากาศองค์กร เช่น การลาออก การขาดงานการเจ็บป่วย ผลการสำรวจทัศนคติ การร้องทุกข์ ฯลฯ
 5. ดัชนีวัดประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนแรงงาน วัตถุดิบ คุณภาพงาน การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องใช้ ต้นทุนการกระจายสินค้า การสูญเสีย ความล่าช้าในการขนส่งการซ่อมบำรุง การต่อว่าของลูกค้า
 6. การเรียกร้องจากฝ่ายจัดการหรือการสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายจัดการ
 7. มีการใช้ระบบหรืออุปกรณ์ใหม่ ๆ

เทคนิคการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม 4 ประเภท

 1. การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ซึ่งการสำรวจความจำเป็นแบบออกเป็น 2 วิธีด คือ  การออกแบบสอบถาม การออกแบบสัมภาษณ์
 2. การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency Study)  ซึ่งประกอบด้วย ความรู้และทักษะกรอบความคิด  พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน
 3. การวิเคราะห์กิจกรรมของงาน (Task Analysis)
 4. การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน (Performance Analysis)

 ผลที่ได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาที่จะจัดฝึกอบรม
 2. รู้หลักการจัดทำหลักสูตรในการจัดผู้เข้ารับการอบรม การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม,การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม,การเขียนโครงการฝึกอบรม
 3. สามารถเรียนรู้และเข้าใจในองค์กรที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น
 4. การวิเคราะห์ของระดับบุคคลว่าส่วนไหนควรได้รับการอบรมและอบรมอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ นำมาใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน