โครงการอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0

นายวันชัย แก้วดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

เนื้อหาโดยสรุป

การสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สื่อประชาสัมพันธ์จะประกอบด้วยสื่อหลายๆ อย่าง เช่น ตัวอักษร รูปภาพ วีดิโอ เสียง แล้วแต่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการออกแบบหรือการผลิตสื่อแต่ละชนิดให้ออกมาแล้วให้สามารถสื่อความหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ และเป็นที่ดึงดูดความสนใจผู้รับชมข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันการศึกษาที่ต้องดำเนินงานในด้านการเรียนการสอนที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของแรงงาน  ในการพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี  จะต้องมีความถูกต้อง สวยงามและทันสมัย  มุ่งสู่ยุคแห่งเทคโนโลยียุค 4.0 ที่มีการปรับเปลี่ยนตามสังคมในปัจจุบัน

               การบรรยายเรื่อง”ความสำคัญของการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายและโลกของการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน โดย คุณอ๋อ แอ็คชั่น-อนันต์ชัย จันทรัตน์

               การประชาสัมพันธ์กับการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพในปัจจุบันถือว่าเป็นสื่อหลักในการดึงดูดความสนใจ การถ่ายภาพได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการบันทึกภาพ จากการถ่ายภาพด้วยฟิล์มมาเป็นการถ่ายภาพที่ใช้ระบบ Memory Card

1

       วัสดุที่ใช้ในการบันทึกภาพแบบฟิล์ม   SD Card และ CF Card

รวมทั้งการพัฒนาของตัวกล้องในรูปแบบต่างๆ เพิ่มความละเอียดและความคมชัดของภาพมากขึ้น มีระบบ Wifi สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ได้ง่ายขึ้น        และมีการพัฒนามือถือที่สามารถถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย Application ต่างๆที่สะดวกและง่ายขึ้น     ดังนั้นในการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่สร้างขึ้นมาให้มากขึ้น

2

              ในการประชาสัมพันธ์ที่จะให้ประสบความสำเร็จ สิ่งหนึ่งคือการดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือให้มีการแข่งขัน เป็นวิธีหนึ่งที่ดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อีกทางหนึ่ง

3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ยุคก่อนๆ

4การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

                ทางรอดของสื่อไทยในยุคดิจิตอล จะต้องศึกษาลักษณะความต้องการของคนในช่วงอายุต่างๆ กันแล้ววิเคราะห์ ลักษณะนิสัย ความต้องการ และพัฒนาสื่อให้ตรงตามความต้องการ

5

                การบรรยายเรื่อง”รูปแบบการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ โดย คุณมด แฟนพันธุ์แท้-มนตรี พวงทอง

                การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารเชิงรุก ภาพสามารถสื่อความหมายได้หลายลักษณะ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ การถ่ายจึงจำเป็นต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรให้ดูดี ดังนั้นก่อนที่จะถ่ายภาพหรือนำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์นั้น  อาจจะมีการสร้างภาพให้ดูดี นำไปตกแต่งภาพให้สวยงาม เลือก Presenter ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์  ให้ดูดี ดูแพง การจัดองค์ประกอบภาพ การใส่ตังอักษรที่พอเหมาะสม ไม่มากเกินไป มีจุดสนใจเพียงจุดเดียว
การบรรยายเรื่อง การใช้กล้องถ่ายภาพทุกรูปแบบเพื่อการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์  คุณแซม-สมรภูมิ เสนคำสอน กูรูกล้องมือ1จาก canon

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล (DSLR Camera)

               การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ด้วยกล้องดิจิทัล (DSLR Camera) เรียนรู้เรื่องการใช้คำสั่งต่างๆ ในการปรับกล้อง การจัดองค์ประกอบภาพ และการถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วยกล้อง (DSLR Camera) ด้วยกล้อง DSLR Canon รุ่น 7D

6

กล้องดิจิทัล (DSLR Camera) รุ่น 7D

                การบรรยายเรื่อง”เทคนิคการตกแต่งภาพ-การปรินท์ภาพอย่างมืออาชีพ” โดย คุณอั๋น มืออาชีพตกแต่งภาพระดับประเทศ

               การศึกษาโปรแกรม Adobe Lightroom 5 และ App Snapseed

               โปรแกรม Adobe Lightroom 5 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่งรูป การลดแสง ส่วน App Snapseed เป็นแอพพลิเคชั่นในการแต่งภาพเหมือนกัน แต่สามารถแต่งภาพในมือถือ สามารถดาวโหลดมาใช้ได้ฟรี

7

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ได้รับความรู้ในเรื่องการถ่ายภาพในยุคการประชาสัมพันธ์ 4.0
  2. ได้ทักษะในการการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ แนวคิดและข้อเสนอแนะในการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

  1. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป
  2. น่าจะมีการปฏิบัติแต่งภาพในคอมพิวเตอร์

Comments are closed.